Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zostanie przeprowadzona w dniach 12 – 30 marca 2018 r. przy wsparciu systemu elektronicznego.

System dostępny jest na stronie http://www.starogardgdanski.przedszkola.vnabor.pl, udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Miasta Starogard Gdański oraz na stronach internetowych placówek biorących udział w procesie naboru.

Poza systemem elektronicznej rekrutacji będą przyjmowane tylko dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, do oddziałów integracyjnych w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 2. W celu zapisania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną rodzic/opiekun prawny powinien zgłosić się do dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 2 z oddziałami integracyjnymi.

Struktura organizacyjna placówek na rok szkolny 2018/2019 przewiduje zapisy dzieci urodzonych w latach 2012–2015. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczają do przedszkola, składają deklarację kontynuacji.

Wnioski, które zostaną złożone po raz pierwszy we wskazanym czasie trwania rekrutacji traktowane są jednakowo co oznacza, że o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Rodzice/opiekunowie prawni, dokonując zgłoszenia dziecka, mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy). O przyjęciu kandydata decyduje ostateczna łączna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów, o przyjęciu do placówki decydować będzie dyrektor. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci nieprzyjętych mogą, w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora danej placówki.

W przypadku nie podania we wniosku informacji dotyczących poszczególnych kryteriów dla celu procesu rekrutacji przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium. Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Starogard Gdański, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przewyższy liczbę w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej Prezydenta Miasta Starogard Gdański. W tym przypadku Prezydent Miasta Starogard Gdański obowiązany jest pisemnie wskazać rodzicom/opiekunom prawnym inne przedszkole publiczne (w tym oddziały zamiejscowe), oddział przedszkolny w szkole podstawowej albo niepubliczne przedszkole wyłonione w drodze konkursu jako miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.

W przypadku równorzędnych wyników o przyjęciu kandydata decyduje dyrektor placówki.

I Etapy rekrutacji

Rekrutacja elektroniczna składa się z dwóch etapów:

1. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.59 z późn. zm.).
2. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria, o których mowa w Uchwale Nr XXXIX/384/2017 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 1903 z dnia 19.05.2017 r.) wraz ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XLVIII/490/2017 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 20.12.2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 408 z dnia 07.02.2018 r. ).

Spełnienie przez kandydatów kryteriów, o których mowa w pkt 1 i 2, podlega weryfikacji przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

W przypadku braku możliwości zweryfikowania złożonego wniosku (np. nie złożenie wersji papierowej lub ze względu na niedołączenie wymaganych dokumentów) nie będzie on brał dalszego udziału w procesie rekrutacji.

II Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowej placówce:

Aby kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowej placówce rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani pobrać w placówce, do której dziecko uczęszcza „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.

W przypadku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko te dzieci, których „Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w formie papierowej z podpisem rodziców/opiekunów prawnych zostaną dostarczone do placówki do której uczęszcza w terminie od 12 lutego 2018 r. godz. 8:00 do dnia 02 marca 2018 r. do godz. 15.00.

III Nabór i rekrutacja dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz dzieci zmieniających przedszkole:

Podstawą zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest złożenie w „placówce pierwszego wyboru” wypełnionego wniosku, który należy wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na stronie http://www.starogardgdanski.przedszkola.vnabor.pl

W dalszej kolejności wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w „placówce pierwszego wyboru”. Próba wprowadzenia kolejnego wniosku zostanie automatycznie zablokowana. W sytuacji braku możliwości dostępu i wydrukowania wniosku, placówka stworzy możliwość dopełnienia w/w formalności w swojej siedzibie.

Wypełniając wniosek należy wskazać placówkę, do której chcecie Państwo zapisać dziecko jako „placówkę pierwszego wyboru”. Można dodatkowo wpisać dwie inne, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby dziecko nie zostało przyjęte do „placówki pierwszego wyboru”.

W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, dla których wniosek zostanie wypełniony w wersji elektronicznej, wydrukowany oraz dostarczony wraz z załącznikami, w formie papierowej z podpisem rodziców do „placówki pierwszego wyboru” w terminie od 12 marca 2018 r. (godz. 9.00) do 30 marca 2018 r. (godz. 15.00).

IV. Sposób dokumentowania informacji zawartych we wniosku:

1. Dla potwierdzenia, że kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej należy złożyć oświadczenie,

2. Dla potwierdzenia niepełnosprawności kandydata należy złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata,

3. Dla potwierdzenia niepełnosprawności jednego/obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata należy złożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.) – oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata,

4. Dla potwierdzenia niepełnosprawności rodzeństwa kandydata należy złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.) – oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata,

5. Dla potwierdzenia, że kandydat jest dzieckiem samotnej matki lub ojca należy złożyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata,

6. Dla potwierdzenia, że kandydat objęty jest pieczą zastępczą należy złożyć dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 575 ze zm.) – oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata

7. Dla potwierdzenia spełniania kryteriów gminnych:
oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu, lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub rolniczej lub studiowaniu w systemie dziennym, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu obojga rodziców/opiekunów prawnych należy załączyć zaświadczenie: pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej albo zaświadczenie szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym albo aktualny wydruk (wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku) ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie wydane przez KRUS, potwierdzające, że w okresie składania wniosku rekrutacyjnego podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, kopię orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta, w przypadku gdy kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny, oświadczenie rodzica/ów/opiekuna prawnego/opiekunów prawnych o deklarowanej liczbie godzin pobytu kandydata w przedszkolu i korzystania z posiłków, kopię decyzji dyrektora szkoły obwodowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata w przypadku gdy kandydat ma odroczony obowiązek szkolny.

Dane osobowe zawarte w przedkładanej dokumentacji podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności.

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 59 z późn. zm.), oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, o których mowa powyżej, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta Starogard Gdański, o potwierdzenie tych okoliczności w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz.1257 z późn. zm.)

W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Prezydent Miasta Starogard Gdański korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Do prowadzenia spraw, o których mowa powyżej Prezydent Miasta Starogard Gdański może upoważnić dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

V. Wyniki rekrutacji
Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki w systemie elektronicznym nastąpi w dniu 20.04.2018 r. o godz. 12:00. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszą.

W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do danego przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do potwierdzenia woli korzystania z usług tej placówki w terminie od 23.04.2018 r. godz. 08:00 do 04.05.2018 r. godz. 15:00.

Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.

Dnia 07.05.2017 r. o godz. 13:00 w poszczególnych placówkach uczestniczących w rekrutacji zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Postępowanie uzupełniające odbędzie się w terminie od 14.05.2018 r. do 18.05.2018 r. – szczegóły w harmonogramie rekrutacji określonym Zarzadzeniem Nr 50/01/2018 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl