Zamiast pieca węglowego – nowe niskoemisyjne źródło energii

Do dnia 6.11.2015 r. starogardzianie mogą składać wnioski o przyznanie dofinansowania na modernizację źródeł energii cieplnej w swoich domach. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkursu pod nazwą „KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji” (edycja 2015).

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby lub podmioty, które zamierzają w 2016 i 2017 roku zlikwidować kotły opalane węglem lub koksem. Natomiast w ich miejsce zamierzają zainstalować kotły opalane gazem lub olejem opałowym, pompę ciepła lub kolektor słoneczny. Mogą też podłączyć się do sieci ciepłowniczej.

Kompletny wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miasta, przy ul. Gdańskiej 6, w kancelarii podawczej, pok. nr 01, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.11.2015 r.

Wnioski, które wpłyną do kancelarii po dniu 06.11.2015 r. nie będą rozpatrywane przez tutejszy Urząd
Formularz wniosku dostępny jest w Wydziale Techniczno – Inwestycyjnym pok. nr 105 oraz na stronie internetowej Urzędu www.starogard.pl. poniżej tekstu.

Zgodnie z regulaminem konkursu WFOŚiGW „ KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji” (edycja 2015) kwota dotacji może wynieść maksymalnie do 45% kosztów kwalifikowanych zadania. Koszty podlegające refundacji, obejmują wydatki poniesione na zakup urządzenia (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem) oraz koszt montażu kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym, pomp ciepła, węzłów cieplnych i wykonania wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.

Dofinansowaniem mogą być objęte zadania polegające na likwidacji węglowych źródeł ciepła ujętych w programach ochrony powietrza dla województwa pomorskiego.
Nie podlegają dofinansowaniu zadania polegające na wymianie źródeł węglowych na:
a/ źródła węglowe o wyższej sprawności,
b/ źródła opalane biomasą,
c/ elektryczne źródła ciepła z wyjątkiem pomp ciepła.
Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki:
– jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych,
– wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,
– wielorodzinne, stanowiące własność Gminy.

Regulamin konkursu oraz niezbędne informacje dostępne są na stronie:
http://www.wfosigw.gda.pl/konkurs,112,KAWKA_dla_Pomorza__ograniczenie_niskiej_emisji_edycja_2015

Do pobrania:

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl