Wyprawka szkolna 2019/2020

Do 4 października składać można wnioski o przyznanie uczniom pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Wnioski można pobierać w sekretariatach szkół, w Urzędzie Miasta – Biuro Obsługi Klienta (pokój 01) lub w Wydziale Spraw Społecznych (pokój 211 – II piętro) oraz na stronie internetowej http://bip.starogard.pl Wnioski złożyć należy do dyretktora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Dofinansowanie do zakupu podręczników otrzymać mogą uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Dotyczy to klas: III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, klas I i II branżowych szkół I stopnia, liceów ogólnokształcących i techników oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz klas III szkoły podstawowej, w przypadku, gdy uczniowie nie korzystają z podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych, w którym będzie informacja, że rozliczenie wydatków na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych następuje tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.