Współpraca Policji i Straży Miejskiej

4 marca prezydent Starogardu Janusz Stankowiak podpisał porozumienie z komendantem powiatowym policji inspektorem Bogusławem Ziembą w sprawie współpracy Straży Miejskiej i Policji. Dotyczy ono wspólnych przedsięwzięć służących ochronie porządku publicznego, zwłaszcza w zakresie działań prewencyjnych oraz wymiany informacji.

Na podstawie porozumienia Komenda Powiatowa Policji i Straż Miejska będą udzielać sobie wzajemnej pomocy z wykorzystaniem posiadanych sił oraz środków. Współpraca dotyczy przede wszystkim planowania oraz koordynowania rozmieszczenia służb policyjnych i straży z uwzględnieniem występujących na terenie miasta zagrożeń; wspólnym prowadzeniu działań porządkowych w miejscach zgromadzeń, wizyt delegacji państwowych, imprez masowych, artystycznych, rozrywkowych, sportowych, a także w innych miejscach publicznych; ujawnianiu i represjonowaniu sprawców wykroczeń dotyczących w szczególności spraw sanitarno-porządkowych, ekologicznych, nielegalnego handlu, zwalczania zjawiska alkoholizmu, ruchu drogowego.

Prezydent Janusz Stankowiak i komendant policji powiatowej insp. Bogusław Ziemba podpisują porozumienie. Towarzyszy im komendant Straży Miejskiej Jarosław Cysarczyk.

Strażnicy miejscy i policjanci nadal wspólnie będą również zabezpieczać miejsca zdarzeń (wypadków oraz przestępstw) do czasu przybycia właściwych służb; kontrolować prawidłowości oznakowania ulic i posesji, a także stan ich czystości. Razem uczestniczyć będą w spotkaniach z mieszkańcami miasta oraz pomagać im w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów.

Służby regularnie będą wymieniać się informacjami o zagrożeniach dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego, co dotyczy głównie aktów wandalizmu obiektów oraz sprzętu użyteczności publicznej. Nawzajem będą się informować o sprawcach przestępstw i wykroczeń, wszelkich zjawiskach patologii społecznej, jak również o zdarzeniach z udziałem nieletnich sprawców czynów karalnych, czy demoralizacji.

Za pomocą monitoringu wizyjnego Policja i Straż Miejska razem będą obserwować i rejestrować obraz zdarzeń w miejscach publicznych oraz organizować między sobą system stałej łączności, uwzględniając lokalne potrzeby i możliwości.

Porozumienie obowiązuje do 31 grudnia 2023 r.

Fot. Małgorzata Rogala

Od lewej: komendant Straży Miejskiej Jarosław Cysarczyk, Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak, komendant powiatowy Policji w Starogardzie Gdańskim insp. Bogusław Ziemba