Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – KONKURS

W związku z ogłoszonym konkursem grantowym Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Gmina Miejska Starogard Gdański informuje, iż rodziny popegeerowskie z dziećmi uczącymi się w szkołach podstawowych i średnich mogą uzyskać wsparcie w postaci sprzętu komputerowego.

Wsparcie przysługuje uczniom szkół podstawowych i średnich, którzy:
1. zamieszkują na terenie gminy, która uzyskała pozytywną opinię KOWR, w zakresie:
• Funkcjonowania na terenie gminy zlikwidowanego PPGR
• Występowania na terenie gminy mienia/nieruchomości PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwanych przez byłych pracowników PPGR;
2. są krewnymi w linii prostej osób, które pracowały w PPGR-ach i zamieszkiwały miejscowość lub gminę objętą PPGR. (krewni w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni);
3. nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (tj. w roku 2020 i 2021) sprzętu komputerowego zakupionego za środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie grantowym jest złożenie oświadczenia przez rodziców/ prawnych opiekunów ucznia lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność. Formularze odpowiednich oświadczeń dostępne poniżej.
W przypadku posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w danych PPGR, należy dołączyć je do oświadczenia.

Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6, w Biurze Obsługi Klienta na parterze przy wejściu, w terminie do dnia 29.10.2021 r., do godz. 14.00.

Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzicaopiekuna_prawnego

Załącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobierających_nauki_w_roku_szkolnym_20212022_którzy_ukończyli_18_rok_życia)

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl