Wsparcie dla Dziennego Domu „Senior+”

W 2018 r. Gmina Miejska Starogard Gdański utworzyła Dzienny Dom „Senior+”. Było to możliwe dzięki dotacji otrzymanej z Programu „Senior+”. Teraz, na realizację drugiej części zadania, otrzymaliśmy dotację w kwocie 108 000 zł.

Dzienny Dom „Senior+” mieści się przy ul. Hallera 19a, w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Miejskiego, w którym końca dobiega modernizacja. W ramach rewitalizacji parku zbudowano tężnię solankową, powstaje plac zabaw z siłownią zewnętrzną. Teren ten jest idealnym miejscem rekreacji dla potrzeb użytkowników – grupy docelowej „Senior+”. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się również przychodnia lekarska i centrum rehabilitacyjne – będące jednostkami organizacyjnymi Gminy.

Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem domu ma Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim. Dziennym Domem „Senior+” zarządza koordynator.

Obecnie na terenie naszego miasta to jedyna placówka pomocy społecznej służąca do realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób starszych, poza miejscem ich zamieszkania. Zapewnia ona wsparcie osobom w wieku powyżej 60. roku życia, nieaktywnym zawodowo.

Dzienny Dom „Senior+” znajduje się przy ul. Hallera 19a.

Głównym celem projektu było stworzenie warunków do zapewnienia osobom starszym miejsca dziennego pobytu, gdzie panować ma ciepła, rodzinna atmosfera, umożliwiająca korzystanie z oferty na rzecz aktywizacji, w tym prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb uczestników.

Placówka przyczynia się do realizacji działań pozwalających na rozwijanie i propagowanie różnych form twórczej działalności seniorów, integrowanie ich, a także aktywizowanie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Rekompensuje skutki samotności, niesamodzielności i niepełnosprawności, a także propaguje model godnego życia w wieku senioralnym. Uczestnictwo w zajęciach pozwala uczestnikom poprawić kondycję fizyczną i psychiczną, nawiązać nowe znajomości, rozwijać zainteresowania i dzielić się swoimi doświadczeniami.

Placówka jest wyposażona w potrzebny sprzęt.

Dzienny Dom „Senior+” daje możliwość skorzystania między innymi: z urządzeń rehabilitacyjnych poprawiających sprawność fizyczną; komputerów z dostępem do Internetu, telewizji; prysznica; pralko-suszarki; bardzo dobrze wyposażonej kuchni; wsparcia fizjoterapeuty; udziału w zajęciach plastycznych, śpiewu, rękodzieła, muzykoterapii oraz innych, realizowanych zgodnie z potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami uczestników; uczestnictwa w integracji ze społecznością lokalną w ramach planowanych imprez i spotkań; udziału w wykładach, warsztatach i seminariach organizowanych w ramach działalności kulturalnej i oświatowej.

Dotację w kwocie 108 000 zł Gmina Miejska Starogard Gdański otrzymała w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” NA LATA 2015-2020, EDYCJA 2019, MODUŁ II – Zapewnienie funkcjonowania placówek „Senior+”.