Wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta

Prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak 10 czerwca podczas XXIV sesji Rady Miasta otrzymał wotum zaufania. Rada udzieliła mu również absolutorium. Głosowanie poprzedziła debata dotycząca Raportu o Stanie Miasta.

Przedmiotem obrad XXIV sesji Rady Miasta Starogard Gdański był m.in. Raport o Stanie Miasta Starogard Gdański oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok  2019. Wyniki finansowe miasta pozytywnie oceniła Komisja Rewizyjna i Regionalna Izba Obrachunkowa.

Jak wskazano w sprawozdaniu z wykonania budżetu, w 2019 roku dochody miasta zostały zrealizowane w kwocie 245 427 555,44 zł, co znaczy, że roczny plan wykonano w 97,2 proc., czyli na podobnym poziomie, jak w ubiegłym roku. Z kolei wydatki Gminy ogółem zostały zrealizowane w wysokości 238 986 611,13 zł, co stanowi 93,5 proc. planu, również bez odchyleń od poziomu roku ubiegłego. W rozwój miasta zainwestowało ponad 32 mln zł. Połowa tych środków pochodziła z funduszy unijnych i rządowych.

Przewodniczący Klubu Stowarzyszenie Nasz Starogard Marek Jankowski

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek Jankowski odczytał stanowisko Klubu Stowarzyszenie Nasz Starogard. Wyraził akceptację członków Klubu dla realizacji budżetu. Zaznaczył, że budżet Gminy Miejskiej Starogard Gdański w 2019 roku został wykonany zgodnie z obowiązującym prawem wydatkowania publicznych pieniędzy w myśl zasad: gospodarności, rzetelności, celowości i legalności. Wszyscy radni klubu głosowali na „tak” za udzieleniem absolutorium.

Przewodniczący Klubu PiS Mieczysław Płaczek

Pozytywną opinię w sprawie udzielenia prezydentowi absolutorium wygłosił przewodniczący klubu radnych PiS – radny Mieczysław Płaczek, choć głosy w Klubie były podzielone.

Przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej Ryszard Brzycki

Opinię klubu radnych Koalicji Obywatelskiej przedstawił przewodniczący klubu – radny Ryszard Brzycki. Podkreślił, że członkowie Klubu nie widzą przesłanek do nie udzielenia prezydentowi absolutorium, co nie znaczy, że nie dostrzegają niecelowych wydatków pieniędzy publicznych np. na zamianę słupków na kule w obszarze Rynku, czy ławeczek przy pomnikach. Oceniając wykonanie budżetu za 2019 rok jako prawidłowe, zaznaczył, że każdy radny podjął indywidualną decyzję w sprawie udzielenia absolutorium lub nie.

W tych okolicznościach radni udzielili Prezydentowi Miasta Starogard Gdański Januszowi Stankowiakowi absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 rok Obecnych było 20 radnych. Za udzieleniem absolutorium głosowało 18 radnych, 2 radnych było „przeciw”.

Za udzieleniem absolutorium prezydentowi Januszowi Stankowiakowi głosowało 18 radnych., 2 było „przeciw”

Przed podjęciem uchwały o udzieleniu prezydentowi absolutorium odbyła się debata nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Starogard Gdański 2019. Debata zakończyła się udzieleniem prezydentowi wotum zaufania. Na sali obrad obecnych było 18 radnych. Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 16 radnych, 2 radnych było „przeciw”.

Raport o Stanie Miasta stanowi podsumowanie poprzedniego roku przede wszystkim pod kątem finansów, inwestycji i realizacji strategicznych celów rozwojowych miasta. W raporcie przytoczono kluczowe działania inwestycyjne, zrealizowane w 2019 roku przy udziale własnym i środków zewnętrznych. Wśród opisanych inwestycji znalazły się te dotyczące infrastruktury drogowej (utwardzenie płytami Yomb ul. Grzybka, płk. Dąbka i sięgaczy, budowa ul. Kleeberga i Witosa, kompleksowa przebudowa ul. Kopernika), projekty prowadzone w ramach rewitalizacji śródmieścia oraz rozbudowy i monitoringu sieci wodociągowej. Dokument zawiera także informacje o istotnych działaniach w obszarze środowiskowym, w zakresie poprawy gospodarki wodno-ściekowej, zagospodarowania wód opadowych wraz z ich retencjonowaniem, montażu czujników jakości powietrza, czy zakończenia modernizacji parku miejskiego. W Raporcie znalazły się także informacje o projektach mających na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, jak modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego, budowa oświetlenia ulic na terenie miasta czy inteligentnych przejść dla pieszych. Można w nim także znaleźć projekty zrealizowane w ramach starogardzkiego Budżetu Obywatelskiego.

Raport przygotowali pracownicy Urzędu Miasta Starogard Gdański i jednostek podległych Gminie Miejskiej. Miasto nie korzystało z pomocy oferowanej przez firmy zewnętrzne. Dokument został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.starogard.pl/m,415,raport-o-stanie-gminy.html

Prezydent podziękował radnym za udzielenie mu absolutorium i wotum zaufania.

Prezydent podziękował radnym za udzielenie mu absolutorium i wotum zaufania.

– Nie traktuję tego wyłącznie w kategoriach osobistych. Uważam, że to przede wszystkim Państwa satysfakcja i wszystkich mieszkańców miasta, którzy uznali, że Starogard Gdański rozwija się dynamicznie w sposób zrównoważony. Oczywiście przyjmuję uwagi wniesione przez przedstawicieli starogardzkich klubów. Prawda jest taka, że jeśli by się nic nie robiło, to krytyka dotyczyłaby tylko braku aktywności. Pan radny Ryszard Brzycki wspomniał o współdziałaniu, dodałbym jeszcze odpowiedzialność, czyli odpowiedzialne współdziałanie. Z satysfakcją stwierdzam, że z większością ludzi, którzy zostali wybrani do Rady przez mieszkańców Starogardu Gdańskiego, można odpowiedzialnie współpracować, za co serdecznie Państwu dziękuję. Zgodnie z intencją tych, którzy tworzyli samorządność w Polsce, nie powinniśmy się „bawić w politykę”. Tu nie ma polityków, tu są mieszkańcy miasta, którzy są przedstawicielami lokalnej społeczności. Nasze wspólne działania mają służyć jej rozwojowi. Korzystając z okazji, iż w tym roku świętowaliśmy 30-lecie powstania polskiej samorządności życzę Państwu, ludziom, którzy wpisują się w historię naszego miasta, wszelkiej pomyślności zwłaszcza w tym trudnym czasie. Dziękuję wszystkim pracownikom samorządowym. Bez nich nasze starania i działania nie byłyby możliwe. Cieszę się, że przyszło nam żyć w wolnej ojczyźnie tej wielkiej, jaką jest nasz kraj, ale też w tej małej, o autonomię i prawa której musimy walczyć– zakończył Janusz Stankowiak.

Na zakończenie radni Rady Miasta oraz przedstawiciele władz miasta uczcili 30-lecie samorządności w Polsce kawałkiem tortu specjalnie przygotowanym na tę okazję.

.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl