Wolontariat od A do Z

Klub Sportowy Beniaminek 03 otrzymał dofinansowanie na organizację międzynarodowego seminarium eksperckiego dotyczącego wolontariatu. Umowę z prezydentem Starogardu 2 lipca podpisał Marcin Kaszubowski.

W ramach zadania publicznego w dniach 19 – 25 sierpnia 2019 r. odbędzie się specjalistyczna konferencja z zakresu prowadzenia projektów wolontariatu w sporcie zgodnie z zasadami logiki projektowej. Będzie ono skierowane do 21 koordynatorów wolontariatu krótko i długookresowego z Polski, Turcji i Hiszpanii.

Marcin Kaszubowski i prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak w trakcie podpisywania umowy.

Międzynarodowe seminarium eksperckie pn. „Organizacja projektu wolontariatu od A do Z” pozwoli na podniesienie kompetencji potrzebnych do pracy z młodzieżą w obszarze organizacji projektów wolontariatu w zakresie: prowadzenia otwartego, przejrzystego i niewykluczającego procesu rekrutacji wolontariuszy, umożliwiającego dotarcie z ofertą wolontariatu również do młodzieży z mniejszymi szansami (w tym młodzieży z rodzin uchodźców, z marginesu społecznego, mającej trudności w uczeniu się); prowadzenia miarodajnej analizy potrzeb i oczekiwań wolontariuszy, definiowania ich mocnych i słabych stron oraz priorytetów edukacyjnych; wyznaczania, w drodze konsensusu z wolontariuszem, ambitnych i realistycznych celów, których osiągnięcie gwarantować będzie rozwój kompetencji wolontariusza i zapewniać mu satysfakcję z wykonywanej pracy; wspierania procesów integracji i budowy zespołu w grupie międzynarodowej, pomiędzy wolontariuszami zagranicznymi a lokalną społecznością; monitorowania przez wolontariusza rozwoju kompetencji twardych i miękkich, osiągalności założonych celów cząstkowych i strategicznych; prowadzenia wspólnie z wolontariuszem ewaluacji ex-ante i ex-post wykonywanych działań, wspieranie wolontariusza w procesie samodzielnej oceny oraz wskazywania sposobów poprawy niesatysfakcjonujących obszarów pracy.

Projekt współfinansowany będzie ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ Młodzież KA205. – To przedsięwzięcie jest dla nas bardzo ważne, ponieważ pozwoli nam na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w pracy z młodzieżą. Jego realizacja doskonale wpisuje się w strategię Klubu Sportowego Beniaminek 03 zakładającą tworzenie szerokiej oferty krótko i długoterminowego wolontariatu w sporcie, adresowanej do młodzieży z Polski, Unii Europejskiej oraz Krajów Partnerskich.

Fot. Małgorzata Rogala

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl