Warianty obwodnicy z nowymi propozycjami

17 i 18 listopada w kinie „Sokół” odbyły się kolejne spotkania w sprawie starogardzkiej obwodnicy. Tym samym zakończyły się wstępne konsultacje czterech jej wariantów.

Modyfikacje przebiegu tras

Projektanci z Transprojekt Gdański na spotkaniach 17 i 18 listopada przedstawili propozycje modyfikacji tras przebiegu drogi szybkiego ruchu (GP). Po uwzględnieniu uwag mieszkańców po spotkaniach 4 i 5 listopada dla wariantu I zaproponowali wydłużenie drogi na jej końcowym odcinku. Ma to upłynnić przebieg drogi krajowej 22 oraz oddalić trasę obwodnicy od Stada Ogierów. W wariancie II zaproponowano oddalenie drogi na południe ze względu na budowę domu opieki dla ludzi starszych (wniosek pana Sadowskiego- mieszkańca wsi Janowo). Propozycja dla wariantu III to korekta skrzyżowania z drogą wojewódzką 222. Wariant IV pozostał niezmieniony, chociaż najwięcej osób uczestniczyło w spotkaniu dla tego wariantu. Tam też było najwięcej emocji, pytań i uwag. To, czy te propozycje zostaną uwzględnione, zależeć będzie od przeprowadzonych analiz technicznych, ekonomicznych i środowiskowych dla poszczególnych propozycji drogi.

Porównanie czterech wariantów

Grzegorz Długosz z Transprojekt Gdański porównał też wszystkie cztery warianty tras. Podkreślił, że wariant I jest najkrótszy (8 km) i wydawałoby się najtańszy. Jednakże ze względu na bliskość zabudowań wzdłuż trasy w wielu miejscach będzie trzeba ustawić ekrany akustyczne albo ułożyć wały ziemne. To zdecydowanie podroży koszt tej inwestycji –powiedział projektant. Również wobec wariantu II mieszkańcy zgłaszali wiele sprzeciwów. Podstawowym zarzutem był fakt, że ta trasa biegnie obrzeżem miasta przez tereny intensywnie zabudowane. Te argumenty działają na niekorzyść tego wariantu. Wariant III wydaje się najmniej uciążliwy- kontynuował Grzegorz Długosz. Linia drogi przebiega przez tereny rolnicze, ale powoduje znaczne wydłużenie trasy do 15 km. Zaletą tego przebiegu jest łatwość połączenia z autostradą A1 i drogą wojewódzką 229. Z kolei wariant IV – na północy miasta przebiega przez obszary chronione Natura 2000 i przecina dolinę rzeki Wierzyca.

Czy spotkania mają sens?

Podczas spotkania mieszkańcy zastanawiali się, czy sens mają zgłaszane przez nich uwagi, skoro wyboru wariantu dokona Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Zarówno wiceprezydent jak i projektant zgodnie stwierdzili, że takie spotkania są bardzo ważne. Rolą zarówno samorządów jak i mieszkańców jest opiniowanie poszczególnych wariantów przebiegu obwodnicy – powiedział wiceprezydent. Mieszkańcy zgłaszają swoje uwagi w ankietach, uczestnicząc w spotkaniach informacyjnych czy wysyłając wnioski na maila. Samorządy również przedstawią tylko swoje stanowisko. Na pewno to nie będzie decydowało o wyborze – dodał Przemysław Biesek -Talewski, ale jest ważne i ma nadzieję, że będzie uwzględnione przy ostatecznej decyzji. Spotkania są organizowane m.in. po to, by mieszkańcy mogli wypowiedzieć swoje zdanie. Ich zadaniem jest wyłapanie wad zaproponowanych przebiegów wariantów obwodnicy i wskazanie je projektantom. Uwagi, opinie i wnioski starogardzian są dla projektantów cennym źródłem informacji. Dzięki nim mogli np. dokonać korekt przebiegów tras drogi GP. Oczywiście nie wszystkie postulaty mogły być uwzględnione, ale wiele z nich projektanci wzięli pod uwagę. W przypadku braku wniosków i uwag firma projektowa nie miałaby do czego się odnieść i naturalnie nie uwzględniłaby istotnych z punktu widzenia mieszkańców zmian.

Wybór do końca marca 2016 r.

W podsumowaniu projektanci podkreślili, że wszystkie warianty są traktowane równorzędnie. Wybrany zostanie wariant najmniej uciążliwy w przebiegu i najkorzystniejszy pod wieloma względami również społecznymi.
Wiceprezydent Przemysław Biesek – Talewski oświadczył, że miasto podobnie jak Gmina Starogard Gdański będzie rekomendować przebieg obwodnicy w wariancie III.

Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy GDDKiA wyboru dokona najpóźniej do końca końca 2016 roku. Zanim to nastąpi Transprojekt Gdański przeprowadzi analizy techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla wariantów rekomendowanych po zakończeniu studium korytarzowego. Ponadto projektant musi opracować jeszcze materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzonej inwestycji. Decyzja środowiskowa będzie niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl