Usuń azbest i skorzystaj z dofinansowania

W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Miejską Starogard Gdański do zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Starogard Gdański” Prezydent Miasta informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zadania dotyczącego usuwania azbestu pochodzącego z nieruchomości, budynków oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zlokalizowanych na terenie Starogardu Gdańskiego.

Dofinansowanie przysługuje osobom fizycznym lub wspólnotom mieszkaniowym, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz w 2024 roku planują:
• zlikwidować płyty azbestowe z dachu, elewacji budynku lub obiektu jw. albo składują płyty azbestowe, pochodzące z ww. budynków i obiektów budowlanych na terenie nieruchomości;
• usunąć składowane na terenie nieruchomości jw. inne wyroby budowlane zawierające azbest.

Wysokość dofinansowania zadania uzależniona będzie od wyniku zapytania ofertowego, ogłoszonego przez Urząd Miasta Starogard Gdański i może stanowić do 100 % kosztów kwalifikowanych. Kwalifikacja wniosków do dofinansowania odbędzie się na zasadzie pierwszeństwa złożenia wniosku (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miasta Starogard Gdański) i uzależniona będzie od wysokości środków, jakimi dysponuje gmina na realizację zadania.
Osoby zainteresowane usunięciem wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji powinny złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami:
• w Urzędzie Miasta Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6 (w Biurze Obsługi Klienta) lub
• w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański przy ul. Zblewskiej 18 lub
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na platformie ePUAP.
Kompletny wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2024 roku.

Formularze wniosków dostępne są:

• na korytarzu przed wejściem do Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Zblewskiej 18 (budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1),
• w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6 w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 01),
• na stronach internetowych Urzędu: www.starogard.pl oraz www.czystemiasto.starogard.pl.
Uwaga: wnioski, które wpłyną do Urzędu Miasta Starogard Gdański po 30.04.2024 r., będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wnioski do pobrania:

Azbest 2024 – wniosek
Informacja-o-wyrobach-zawierających-azbest
Ocena-załącznik-do-wniosku