Tworzymy Komitet Rewitalizacji

Do 31 sierpnia można zgłaszać kandydatów do Komitetu Rewitalizacji. Grupa maksymalnie 20 osób ma pomóc władzom w przeprowadzeniu oraz ocenie rewitalizacji w mieście. Ich opinie i rady mają służyć właściwemu wdrożeniu Programu Rewitalizacji, porozumieniu, a także współpracy. Praca będzie miała charakter społeczny.

Komitet Rewitalizacji ma liczyć nie więcej niż 20 członków. W składzie znaleźć się mają przedstawiciele władz miasta: Prezydenta i Rady Miasta, lokalnego biznesu, organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych, które działają na obszarze rewitalizacji oraz mieszkańcy Starogardu Gdańskiego. Ich praca w Komitecie będzie miała charakter społeczny. Żaden z członków nie będzie otrzymywał z tego tytułu wynagrodzenia ani diety.

Ma to być przede wszystkim organ doradczy i opiniujący w tak istotnej kwestii, jaką jest rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Osoby, które zostaną wybrane członkami Komitetu mają być swego rodzaju „pomostem” porozumienia i współpracy na linii mieszkańcy – władze miasta. Komitet Rewitalizacji ma pomóc Prezydentowi przy wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Starogard Gdański na lata 2017-2025 oraz ocenie przebiegu samego procesu rewitalizacji. Komitet zakończy swoją pracę wraz z zakończeniem zadania w 2025 roku.

ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU KOMITETU REWITALIZACJI
Komitet liczy nie więcej niż 20 członków, w tym:
1) nie więcej niż 4 przedstawicieli Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych wskazanych przez Prezydenta,
2) nie więcej niż 4 przedstawicieli Rady Miasta,
3) nie więcej niż 3 przedstawicieli środowiska gospodarczego Miasta Starogard Gdański,
4) nie więcej niż 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarze Miasta Starogard Gdański,
5) nie więcej niż 2 przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, zrzeszenia właścicieli nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych funkcjonujących na obszarze rewitalizacji,
6) nie więcej niż 3 przedstawicieli mieszkańców Miasta Starogard Gdański, innych niż wymienieni w pkt. 1-5.
W przypadku zgłoszenia mniejszej niż maksymalna liczby kandydatów dla kategorii wymienionych w pkt 1-5, dopuszcza się możliwość odpowiedniego zwiększenia liczby kandydatów wymienionych w pkt 6.

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ
Członków Komitetu powołuje Prezydent w drodze Zarządzenia spośród osób, które zgłosiły chęć przystąpienia do Komitetu. Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia, którego wzór jest dostępny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6, na stronie: http://bip.starogard.pl/Article/id,345.html oraz w załączniku poniżej:

Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji

Wypełnione zgłoszenia należy składać do 31 sierpnia 2017 r.:
drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański,
bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta, ul. Gdańska 6 – w godzinach urzędowania.
Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

  • z datą wpływu po 31 sierpnia 2017 r.
  • nie podpisane
  • przesłane w innej formie niż zgłoszenie

Procedura powołania Komitetu odbywa się zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/413/2017 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl