Strategia Miasta 2030 przyjęta

20 października Rada Miasta przyjęła Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Starogard na lata 2021-2030. To niezwykle ważny dla przyszłości miasta i jego mieszkańców dokument. Na jego podstawie Starogard będzie mógł wnioskować o dodatkowe środki zewnętrzne m.in. z budżetu UE i Funduszu Odbudowy.

Prace nad nową strategią rozpoczęły się w 2019 roku. Dokument przygotował zespół ekspercki w oparciu o konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta, gminą sąsiednią, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Ostateczną jego wersję radni Rady Miasta przyjęli 20 października podczas XXXIX sesji.

Dokument składa się z dwóch głównych części: diagnozy strategicznej, czyli charakterystyki miasta w obszarze społecznym, środowiskowym i gospodarczym oraz określenia strategii rozwoju, w tym wizji i misji, celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań strategicznych wraz z oczekiwanymi rezultatami ich realizacji.

Radni Rady Miasta jednomyślnie 20 głosami „za” przyjęli Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Starogard Gdański na lata 2021-2030

Ustalając najważniejsze cele i priorytety na kolejne 10 lat, Miasto postawiło na zrównoważony rozwój, który łączy wymiar społeczno-gospodarczy z przestrzennym. Zgodnie z przyjętą wizją, w 2030 roku Starogard będzie miastem bezpiecznym i atrakcyjnym do życia, dobrze skomunikowanym, z atrakcyjnymi miejscami pracy, dbającym o swoje środowisko przyrodnicze i kulturowe.

Plany rozwojowe koncentrować się będą głownie w trzech obszarach: społecznym, gospodarczym i przestrzennym. W każdym z nich wyznaczone zostały cele strategiczne: dla wymiaru społecznego – zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej miasta i rozwój kapitału społecznego, dla wymiaru gospodarczego – rozwój gospodarczy oparty na innowacyjności i wdrażaniu nowych technologii i dla wymiaru przestrzennego – zrównoważony rozwój przestrzenny miasta w oparciu o dobrze zaprojektowaną i zrealizowaną infrastrukturę techniczną. Osiągnięciu tych celów służyć będą: poprawa jakości życia mieszkańców, aktywizacja społeczna i zapobieganie wykluczeniu, wzmacnianie oferty kulturalnej i promocyjnej miasta bazującej na kulturze Kociewia, rozwój atrakcyjności inwestycyjnej miasta, rozwój przedsiębiorczości mieszkańców, wzrost znaczenia i wdrażanie nowych technologii, rozwój infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, poprawa stanu środowiska oraz zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i dbałość o zagospodarowanie przestrzenne.

Krzysztof Kuśmierczuk Naczelnik Wydziału Inicjatyw Gospodarczych

Szczegółowe zapisy strategii zaprezentował na sesji Naczelnik Wydziału Inicjatyw Gospodarczych Krzysztof Kuśmierczuk. Zaznaczył, że Strategia to dokument otwarty.

– Strategia nie wyczerpuje listy przedsięwzięć, projektów i zadań, które będą podejmowane w ramach jej realizacji. Myśląc o dalszym rozwoju miasta zwróciliśmy szczególną uwagę na szeroko pojmowane bezpieczeństwo i komfort życia – od poczucia stabilizacji w życiu zawodowym, przez łatwy i szybki dostęp do wszelkich usług i miejsc rekreacji, po prawo do oddychania czystym powietrzem. Stawiamy na zaspokajanie potrzeb mieszkańców, tworzenie dogodnych warunków do zamieszkania oraz rozwoju przedsiębiorczości i powstawaniu nowych miejsc pracy – powiedział Naczelnik WIG.

Przyjęty na środowej sesji dokument jest podstawą do planowania i wdrażania projektów współfinansowanych m.in. ze środków zewnętrznych. Jest niezbędny, aby Starogard mógł ubiegać się o pieniądze z budżetu unijnego przewidziane dla Polski na lata 2021-2027, Funduszu Odbudowy oraz programów rządowych. Dokument jest spójny z dokumentami krajowymi i wojewódzkimi strategiami rozwoju.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl