Starogardzki MOPS w programie „Opieka 75+”

Społeczeństwo robi się coraz starsze. To zjawisko już teraz jest mocno zauważalne, a już niedługo będzie jeszcze bardziej wyraźne. Żeby wesprzeć gminy w realizacji zadania własnego, jakim są usługi opiekuńcze, powstał rządowy program „Opieka 75+” na 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim też bierze w nim udział.

– Usługi opiekuńcze, w tym również usługi specjalistyczne, których głównym celem jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem są jedną z form wspierania osób starszych określoną w przepisach ustawy o pomocy społecznej. Liczba korzystających z niej osób stale rośnie, a główną grupą beneficjentów są osoby samotne w wieku 75 lat i więcej – czytamy w założeniach rządowego programu „Opieka 75+” na 2018 rok.

Od lipca br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej postanowiło wprowadzić zmiany do programu i rozszerzyć grupę jego adresatów o gminy do 60 tys. mieszkańców. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:
1) zapewnienia tym osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych,
2) poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej,
3) umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej,
4) wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

W ramach Programu gmina może skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli dane świadczenie realizuje samodzielnie (przez zatrudnienie na umowę o pracę pracowników ośrodka pomocy społecznej).

– Oczekiwaliśmy momentu, kiedy i nasza Gmina Miejska będzie mogła poszerzyć ofertę dotowanych usług specjalistycznych dla mieszkańców: samotnych osób w wieku 75 i więcej lat. Zmienione zasady rządowego programu spowodowały, że czerwcu br. złożyliśmy akces do programu „Opieka 75+”. Zadeklarowaliśmy 2.695 godzin usług na kwotę 70.393 zł. Zgodnie z zasadami finansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymaliśmy dotację na 50% planowanych wydatków tj. 35.197 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia opiekunów – informuje Urszula Ossowska, dyrektor starogardzkiego MOPS.

– Z programu realizujemy obecnie usługi u 6 nowych osób, a niektórym świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 75 lat zwiększyliśmy liczbę godzin usług. Do realizacji programu zatrudniliśmy już dodatkowo 3 opiekunów (zatrudnienie do końca dofinansowania programu tj. do 31 grudnia 2018 r.) – dodaje dyrektor.

Z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych mogą korzystać osoby, które z różnych przyczyn, między innymi wieku i chorób wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Obecnie 12 opiekunów zatrudnionych w Ośrodku realizuje usługi opiekuńcze u 46 podopiecznych. Średnia wieku podopiecznych to 77 lat.

– W nielicznych przypadkach świadczymy usługi osobom mającym rodzinę, ale tylko w sytuacji, gdy rodzina nie może takiej opieki zapewnić osobiście lub jej zorganizować. Na te usługi nie mamy dotacji i dlatego dobrze się stanie, jeśli zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa w 2019 r. zmiany w rządowym programie umożliwią objęcie usługami także osoby pozostające w rodzinach. W ostatnim roku obserwujemy wzrost potrzeb usług opiekuńczych u osób starszych, których dzieci przebywają od dłuższego już czasu za granicą i utrzymują z rodzicami (rodzicem) kontakt okazjonalny, od święta – stwierdza Urszula Ossowska.

– Świadczenia za usługi opiekuńcze są odpłatne, co reguluje uchwała Rady Miasta Nr XXX/277/2016 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 3225) – informuje Urszula Ossowska.

– Analizując zmiany demograficzne i wychodząc naprzeciw potrzebom naszych starszych mieszkańców, w ramach działań prosenioralnych, w 2016 r. radni Starogardu Gdańskiego zadecydowali, że bez względu na sytuację dochodową z ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze zwolnione są osoby w wieku 75 lat i więcej – uzupełnia dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Potrzeba objęcia pomocą w formie usług często wynika z prowadzonej pracy socjalnej w środowisku i jest inicjatywą pracownika socjalnego.

– Nie wiemy jednak wszystkiego. Jesteśmy otwarci na wszelkie sygnały mieszkańców, dlatego zachęcam do współpracy, do kontaktu z nami także w sprawie usług opiekuńczych. Informacja o wymagającym pomocy samotnym sąsiedzie, czy o samotnej dalszej krewnej oczekującej wsparcia będzie dla nas bardzo pomocna w dotarciu z usługami – dodaje Urszula Ossowska.

Źródło zdjęcia: s.dziennik.pl