Starogard w konkursie „Czyste Powietrze Pomorza – 2015 r.”

16 mieszkańców miasta zakwalifikowano do udziału w konkursie „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2015)”. Wszyscy otrzymali dofinansowanie. Konkurs był realizowany przez Gminę Miejską Starogard Gdański od 9 marca 2015 r. do 15 października 2015r.

WFOSiGW wersja kolor

Warunkiem otrzymania dofinansowania na modernizację źródeł energii cieplnej, polegającej na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:
• kotłami opalanymi gazem,
• pompami ciepła,
• podłączeniem do sieci ciepłowniczej,
było złożenie w Urzędzie Miasta Starogard Gdański wniosku do 15 maja 2015r. z zapewnieniem, że poprzez realizację pomysłu osiągnięty zostanie najlepszy efekt ekologiczny.

Gmina Miejska po zebraniu i sprawdzeniu wszystkich zgłoszonych przez mieszkańców pomysłów, 20 maja br. złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania na to zadanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wniosek Gminy został poddany ocenie formalnej oraz merytorycznej i został zakwalifikowany do dofinansowania. W dniu 4 sierpnia 2015 r. Gmina podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację przedsięwzięcia. Mieszkańcy w sumie otrzymali 92 544 złotych zwrotu poniesionych kosztów wymiany instalacji, zakwalifikowanych do refundacji. Dotacja z WFOŚiGW wyniosła 44 040 zł, czyli 18,16 % kosztów inwestycji, zakwalifikowanych do zwrotu oraz 48 504 zł z budżetu miasta, tj. 20% zainwestowanych przez starogardzian funduszy.

Dzięki temu dofinansowaniu 15 mieszkańców dokonało zamiany kotłów opalanych węglem lub koksem na piece gazowe, jeden przyłączył się do sieci ciepłowniczej i jeden dodatkowo zainstalował pompę ciepła.

Według kosztorysów inwestycji, zgłoszonych przez uczestników konkursu, całkowity koszt zadania wyniósł 242 516 zł brutto.

Konkurs organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ma na celu poprawę stanu powietrza atmosferycznego.
Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia spodziewane jest osiągnięcie pozytywnego efektu ekologicznego, polegającego na redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
Obliczono, iż w wyniku realizacji tych 16 inwestycji, rocznie unikniemy emisji:
– 1,369 tony pyłów ogólnych,
– 0,658 tony SO2,
– 3,064 tony CO,
– 17,955 ton CO2,
– 6,160 tony emisji równoważnej.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl