Starogard gotowy na zimę

Pługi, piaskarki, ciągniki już w gotowości. Jesteśmy przygotowani do usuwania skutków zimy – zapewniają urzędnicy starogardzkiego magistratu. W sezonie zimowym utrzymaniem objętych zostanie około 126 kilometrów dróg oraz chodników, ścieżki rowerowe i strefa płatnego parkowania.

Utrzymanie dróg gminnych to zadanie Gminy Miejskiej, która realizuje je we współpracy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „Starkom” Sp. z o.o.

Która droga pierwsza ?

– Zimy za oknami na szczęście jeszcze nie widać, ale nasze przygotowania trwają już od połowy października – mówi Janusz Karczyński Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego. W tym sezonie w utrzymaniu zimowym będzie ok. 126 kilometrów dróg publicznych, w tym 106 dróg gminnych. Zarządcą tych dróg jest prezydent miasta. Kolejność odśnieżania ulic zależy od kategorii i klasy drogi. Pierwszeństwo mają drogi powszechnie dostępne, po których jeżdżą autobusy. Następnie utrzymywane są drogi zbiorcze i lokalne o dużym natężeniu ruchu, a w dalszej kolejności pozostałe drogi twarde oraz gruntowe. Odśnieżanie tych ostatnich odbywa się najczęściej na zgłoszenie lub interwencje mieszkańców. Taka a nie inna kolejność działań wynika z możliwości organizacyjno sprzętowych firmy oraz od sumy pieniędzy, jakie gmina może na ten cel wydać.
Łącznie zimowym utrzymaniem dróg w mieście objętych jest 240 ulic.

Firma „Starkom” będzie odśnieżać ulice

Już miesiąc temu oceniono stan przygotowań miasta do zimy w sezonie 2015/2016. Uaktualniono też systemy łączności pomiędzy służbami. 15 października br. odbyło się spotkanie Miejskiego Zespołu Koordynacyjnego Zimowe Utrzymanie Dróg. W spotkaniu oprócz władz miasta uczestniczyli przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, gestorów sieci, zarządców terenów i budynków mieszkalnych oraz przewoźnicy komunikacji publicznej. Informacje o stanie przygotowań do zimy przedstawili zarządcy dróg: krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

To oznacza, że od 15 października do końca kwietnia spółka „Starkom” zobowiązała się skutecznie zwalczać skutki zimy na starogardzkich ulicach i chodnikach. Firma została wyłoniona w przetargu nieograniczonym na oczyszczanie i utrzymanie zieleni terenów gminnych. W razie nagłych i dużych opadów śniegu, zwłaszcza jeśli chodzi o drogi gruntowe, w ich odśnieżaniu pomoże równiarka samobieżna. W związku z zakazem stosowania środków chemicznych na drogach, do zwalczania śliskości wykonawca zobowiązany jest stosować wyłącznie materiały dopuszczone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005. Ich zapasy zgromadził już na terenie firmy. Ponadto „Starkom” zobowiązał się do zapewnienia łączności i koordynacji działań służb na wszystkich drogach niezależnie od ich kategorii.

Obowiązki mieszkańców

Oczywiście zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminem czystości w mieście, mieszkańcy – właściciele nieruchomości muszą sami dbać o odśnieżanie dróg i chodników w granicach swoich posesji. Dotyczy to spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, administracji budynków, firm i osób prywatnych. Ich obowiązkiem jest także oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń chodników, położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, niezależnie od tego czyją stanowią własność – dodaje Janusz Karczyński.

Firma „Starkom” dysponuje 3 pługo-posypywarkami, 3 pługami klinowymi, 3 ciągnikami i 2 ładowarkami samojezdnymi.