Starogard apeluje do rządu

Miasto sprzeciwia się wytycznym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przebiegu starogardzkiej obwodnicy w wariancie IIa. Apeluje o przyjęcie do realizacji wariantu V, dla którego wspólnie z powiatem i gminą przygotowali Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe oraz o przesunięcie terminu jej realizacji na lata 2023-2025. Apel trafi do Prezydenta RP, Premiera, Ministra Infrastruktury oraz GDDKiA.

Na sesji w dniu 1 lipca radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Starogard Gdański dotyczącego przebiegu obwodnicy drogi krajowej nr 22. W swoim stanowisku wyrażają sprzeciw wobec ustaleń i wytycznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jakoby najbardziej optymalnym wariantem przebiegu starogardzkiej obwodnicy, wynikającym z analizy wielokryterialnej, miałby być wariant IIa.

Rada zobowiązała Prezydenta Miasta do wystosowania apelu w sprawie przyjęcia do realizacji ustalonego w drodze konsultacji społecznych wariantu V.

W apelu władze miasta podkreślają znaczenie starogardzkiej obwodnicy dla wszystkich mieszkańców powiatu starogardzkiego, opisują historię przebiegu opracowywania dokumentacji przedprojektowej oraz podkreślają, że sugerowany wariant II był najmniej akceptowalny społecznie i powodował bardzo duże poruszenie lokalnej społeczności. Wyrażają zadowolenie z faktu, że starogardzka obwodnica znalazła się w projekcie rządowym pn.” Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030”, ale też dużą obawę, co do jej realizacji.

W apelu czytamy m.in.: Budowa starogardzkiej obwodnicy znacznie usprawniłaby przejazd przez stolicę Kociewia i komunikację pomiędzy poszczególnymi miejscowościami, leżącymi również po przeciwnych stronach miasta. Rozmowy na temat starogardzkiej obwodnicy prowadzone są od kilkudziesięciu lat bez pozytywnego finału w postaci jej wybudowania(…)

Ostatecznie w toku prowadzonych konsultacji ustalono przebieg w wariancie pośrednim pomiędzy wariantem II i III – tzw. wariant V. Miasto, Gmina i Powiat wspólnie opracowały i sfinansowały obszerną dokumentację przedprojektową. Na jej przygotowanie wydały prawie 1 mln. zł z własnych pieniędzy. Ich zdaniem przygotowane materiały w postaci studium korytarzowego oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej są wystarczające, aby wystąpić o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Niestety do tej pory Centrala GDDKiA nie zdecydowała o wyborze najkorzystniejszego wariantu jej przebiegu.

Już w 2017 r. kiedy zakończono prace nad tzw. STEŚ projektant rekomendował wybór tzw. wariantu IIIA (długość ok. 16,7km), co niestety nie spotkało się z akceptacją pracowników Ministerstwa i Centrali GDDKiA. Nakazano wówczas projektantowi dokonanie tzw. optymalizacji trasy, która wg naszej oceny miała skutkować jej skróceniem, a co za tym idzie ograniczeniem kosztów inwestycji. Niestety pomimo skrócenia o ok. 0,7 km rekomendowanego pierwotnie przez projektanta wariantu IIIA, koszty zoptymalizowanego wariantu V okazały się wyższe. Powodem ich wzrostu są słabe warunki gruntowe terenów, po których przebiega oraz konieczność aktualizacji cen/kosztów realizacji.(…)

Prawdopodobnie chcąc ponownie ograniczyć koszty inwestycji, na kolejnym posiedzeniu ZOPI Centrala GDDKiA zakwestionowała szereg elementów analizy wielokryterialnej i zasugerowała ich korektę w taki sposób, aby projektant musiał zarekomendować do realizacji wariant IIa, który jest krótszy o ok. 4 km od wariantu V.

Należy podkreślić, że wariant II był najmniej akceptowalny społecznie i powodował bardzo duże poruszenie lokalnej społeczności z wielu powodów. Duży opór społeczny może znacznie oddalić w czasie tę inwestycję lub w ogóle ją uniemożliwić i będzie miało to konsekwencje, których w żaden sposób nie da się realnie wycenić. Pewne jest natomiast to, że tysiące mieszkańców Starogardu Gdańskiego i okolic cierpieć będą z powodu pogarszających się warunków życiowych tj. hałasu, niskiej emisji, straty czasu w korkach, etc….

W związku z powyższym pragniemy jednoznacznie wskazać, że zarówno samorządy, jak i mieszkańcy,  jesteśmy żywotnie zainteresowani powstaniem obwodnicy Starogardu Gdańskiego wg wariantu V lub IIIA. Długość tego wariantu wynosi ok. 16 km, co jest zgodne z danymi zawartymi w załączniku nr 1 pn. Lista zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030”. Jednocześnie, w związku ze znacznym zaawansowaniem prac projektowych oraz poczynionymi nakładami finansowymi samorządów, wnioskujemy o przyspieszenie działań związanych z wyborem wariantu przebiegu obwodnicy i przesunięcie w czasie okresu budowy obwodnicy na lata 2023-2025, a nie jak wskazuje w/w załącznik nr 1,na lata 2025-2027.

Apel zostanie skierowany do Prezydenta RP, Premiera, Ministra Infrastruktury oraz GDDKiA.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl