Starogard „2” wchodzi w życie

Na sesji w dniu 30 listopada 2022 r. Rada Miasta Starogard Gdański uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Starogard „2”. Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i z dniem 4 lutego 2023 r. staje się prawem miejscowym. To oznacza, że 100% powierzchni Starogardu Gdańskiego jest objęta dokumentami planistycznymi.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to ważny dokument, który mówi o tym, w jaki sposób może kształtować się nasze otoczenie. Składa się z części tekstowej i rysunkowej. Forma tekstowa zawiera ustalenia ogólne i szczegółowe planu, określające przede wszystkim przeznaczenie terenu, sposób jego zagospodarowania i zabudowy ale również zasady kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków, czy też granice rozmieszczenia inwestycji celu publicznego. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ściśle wskazane są elementy jakie mają się znaleźć obowiązkowo w planie miejscowym, a jakie w zależności od potrzeb. Załącznikiem do uchwały jest graficzna postać planu, czyli mapa terenu objętego planem miejscowym wraz ze szczegółową legendą objaśniającą umieszczone na rysunku symbole i kolory. Kluczem do prawidłowego odczytania planu miejscowego jest zapoznanie się z ustaleniami ogólnymi, odnoszącymi się do całego obszaru oraz ustaleniami szczegółowymi dla interesującego nas terenu. Do ustaleń szczegółowych dotrzemy, poprzez odszukanie na mapie symbolu liczbowo – literowego składającego się z: pierwszej litery oznaczającej położenie terenu w jednostce urbanistycznej, numeru porządkowego oraz symbolu literowego wskazującego dominującą kategorię przeznaczenia terenu (np. A.1.MN.3). Dlatego rysunek jest integralną częścią planu miejscowego. Ponadto, plan miejscowy zawiera jeszcze trzy załączniki dotyczące: rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, wyłożonego do publicznego wglądu, rozstrzygnięć o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, a także wymaganych danych przestrzennych Aktu Planowania Przestrzennego.

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2023/300/

Prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starogard Gdański „2” rozpoczęły się w 2019 r. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu – na przełomie kwietnia i maja oraz września i października 2022 r. W tym czasie każdy mógł wnieść swoje uwagi do opracowania. Ponadto, w dniach 11 maja 2022 r. oraz 5 października 2022 r. zostały zorganizowane dwie dyskusje publiczne nad projektem planu miejscowego. Złożono 72 pisma z uwagami. Pozytywnie rozstrzygnięto 33 pisma z uwagami, pozostałe nie zostały uwzględnione bądź zostały częściowo uwzględnione. Prezydent Miasta poinformował o sposobie rozpatrzenia uwag w obwieszczeniach z dnia 24 czerwca 2022 r. oraz z dnia 9 listopada 2022 r. Ponadto, każdy wnioskodawca otrzymał pisemne uzasadnienie rozstrzygnięcia zgłoszonych uwag.

Nowy plan miejscowy, który zastępuje dotychczasowy, uchwalony w 2010 r. ze zmianami w 2012 r. oraz 18 innych opracowań z różnych lat zapewnia spójność rozwiązań komunikacyjnych i infrastrukturalnych. Uwzględnia zapisy polityki przestrzennej miasta, zawartej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański, a także zebrane wnioski dotyczące zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, zaktualizowaną Gminną Ewidencję Zabytków, Program Opieki nad Zabytkami, Gminny Program Rewitalizacji, a także decyzję o planowanym przebiegu obwodnicy miasta – różnym od dotychczas wskazywanego w planie z 2010 r.

Na podstawie planów miejscowych wydawane są decyzje administracyjne. Nowy plan ułatwi i umożliwi realizację wielu inwestycji wskazywanych kierunkowo w zmienionym Studium z 2018 r., w tym przebudowę funkcjonalną terenów w południowej części miasta, między innymi w obszarze pomiędzy ul. Lubichowską a Hermanowską i w części zachodniej miasta, na skutek rezygnacji z wcześniej planowanego wariantu przebiegu obwodnicy.

– To jest bardzo ważny dokument dla obecnego i przyszłego rozwoju Miasta – podkreśla Zastępca Prezydenta Miasta ds. Techniczno-Inwestycyjnych Tadeusz Błędzki. – Na podstawie tego planu można przystąpić do przygotowania projektów architektonicznych, a następnie do realizacji konkretnych inwestycji – dodaje wiceprezydent Tadeusz Błędzki.

Na sesji wiceprezydent podziękował radnym za jego uchwalenie, a całemu zespołowi planowania przestrzennego za przygotowanie i opracowanie planu.

Obecnie 100% powierzchni miasta jest objęta dokumentami planistycznymi. Są one dostępne w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Starogard Gdański pod adresem: https://stg.e-geoportal.pl/. Zachęcamy do korzystania z tego serwisu.