Stacja Starogard będzie wspierać rodziny

8 lutego Prezydent Miasta Janusz Stankowiak podpisał umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. Stacja Starogard Gdański – usługi społeczne wsparcia rodziny, której liderem jest Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska.

Projekt realizowany będzie do 31 marca 2023 roku. Jego głównym celem jest poprawa warunków życia, aktywizacja i włączenie rodzin z obszaru gminy miejskiej Starogard Gdański i gmin sąsiednich.

Liderem Projektu jest Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, zaś Partnerem Gmina Miejska Starogard Gdański w której imieniu zadania realizować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Umowę podpisał komendant Chorągwi Gdańskiej ZHP harcmistrz Artur Glebko, skarbniczka Chorągwi Gdańskiej ZHP Katarzyna Musyt-Łanowska oraz Prezydent Miasta Janusz Stankowiak w obecności przedstawicieli realizatorów projektu: Urszuli Ossowskiej, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim oraz skarbnika hufca ZHP Starogard Gdański Wojciecha Mokwy.

Działania w ramach projektu
Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska utworzy placówkę wsparcia dziennego pod nazwą Stacja Starogard. Obejmie ona wsparciem dzieci i młodzież w wieku 7 – 19 lat.  Zajęcia odbywać się będą trzy razy w tygodniu w świetlicy przy ul. Hallera. Dodatkowo  na obszarze powiatu starogardzkiego funkcjonować będą cztery grupy podwórkowe na wzór drużyn harcerskich.

Aby zapewnić dzieciom i młodzieży dogodne warunki do spędzania wolnego czasu wyremontowany zostanie budynek należący do Hufca ZHP Starogard Gdański. Stacja zapewni ciekawy program i profesjonalną kadrę wychowawców. Znajdzie tu też swoje miejsce klub seniora dla 20 osób. Prowadzone będą w nim działania animacyjne, wykłady oraz wyjazdy, np. do teatru.

Uczestnicy placówek zostaną objęci wsparciem psychologicznym i pedagogicznym w ramach Poradni Rodzinnej prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim. Dodatkowo Partner projektu zapewni zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności rodzicielskie, wypracuje metody zwiększenia aktywności rodziny i radzenia sobie z problemami.

Wszystkim uczestnikom projektu zapewnione zostanie wsparcie specjalistyczne w tym psycholog, prawnik, dietetyk, logopeda itp. Będzie one dobierane do indywidualnych potrzeb dzieci, młodzieży, rodziców i seniorów.

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 078 456,88 zł, w tym wkład własny wnoszony przez instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągwi Gdańskiej w formie przepracowania na rzecz projektu 3848 godzin o wartości 103 922,84 zł.

Stacja Starogard Gdański jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.