Solidarni z narodem ukraińskim

Nad ranem 24 lutego 2022 r. Federacja Rosyjska wkroczyła zbrojnie na teren Ukrainy. Od tego czasu za naszą wschodnią granicą trwa wojna. Wobec tak tragicznych wydarzeń nie można pozostać obojętnym. Podczas sesji Rady Miasta Starogard Gdański w dniu 2 marca radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą oraz jednoczesnego potępienia brutalnego ataku Rosji. Uchwalili także podjęcie międzynarodowej współpracy partnerskiej z miastem Borysław na Ukrainie. Zdecydowali też, że rok 2022 będzie w naszym mieście Rokiem Solidarności z Narodem Ukraińskim.

– Nastał bardzo trudny czas. Moment, kiedy próbie poddawana jest ludzka solidarność. Starogardzianie zdają ten egzamin celująco. Jestem z Państwa bardzo dumna. Pomagacie jak tylko możecie i umiecie. To bardzo budujące – powiedziała przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert. Postawę mieszkańców miasta radni nagrodzili spontanicznymi brawami.

W sprawie Ukrainy podjęto w sumie trzy uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła wyrażenia solidarności z narodem ukraińskim i jednoczesnego potępienia działań Federacji Rosyjskiej polegających na agresji militarnej, bezprawnym łamaniu praw międzynarodowych i przyjętych traktatów, a także uznaniu autonomii separatystycznych republik Ukrainy. Rada Miasta Starogard Gdański uznała, że atak Rosji jest pogwałceniem zasady suwerenności oraz prawa do samostanowienia narodów zgodnie z wartościami cywilizacji zachodniej. Wyraziła jednocześnie stanowczy protest wobec działań destabilizacji pokoju w Europie przez władze Federacji Rosyjskiej i jej prezydenta Władimira Putina.

Radni zadeklarowali ścisłą współpracę z rządem Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie wszelkiego możliwego wsparcia, w szczególności w zakresie udzielenia schronienia uchodźcom z Ukrainy, którzy z powodu konfliktu mogą szukać pomocy w naszym kraju.

Sesja Rady Miasta rozpoczęła się minutą ciszy za ofiary toczącej się wojny. 

Jako drugą podjęto uchwałę w sprawie podjęcia międzynarodowej współpracy partnerskiej z miastem Borysław na Ukrainie oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa. Starogard Gdański jest członkiem KONWENTU Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina od 30 czerwca 2010 r. Jego głównym celem jest inspirowanie i wymiana doświadczeń samorządów Polski i Ukrainy. Za pośrednictwem Konwentu miasto Starogard Gdański nawiązało kontakt z miastem Borysław na Ukrainie. W czerwcu 2019 r., podczas uroczystego otwarcia III Polsko-Ukraińskiego Festiwalu Kultury w Truskawcu przedstawiciele Starogardu Gdańskiego i miasta Borysław (Ukraina ob. Lwowski) podpisali list intencyjny, który zapoczątkował relacje partnerskie obu miast.

List intencyjny, który zapoczątkował partnerskie relacje miasta Borysław ze Starogardem w imieniu prezydenta Janusza Stankowiaka w 2019 r. podpisał sekretarz miasta Zbigniew Toporowski.

Zawarcie porozumienia uczyni miasto Borysław partnerem miasta Starogard Gdański. Przyczyni się do pogłębienia partnerskich relacji pomiędzy samorządami, rozwijania współpracy w duchu wzajemnych korzyści oraz krzewienia przyjaźni pomiędzy lokalnymi społecznościami Polski i Ukrainy.

Radni uchwalili również, że w Starogardzie Gdańskim rok 2022 będzie Rokiem Solidarności z Narodem Ukraińskim.

Wszystkie wymienione uchwały przygotowane zostały w porozumieniu z Prezydentem Miasta Starogard Gdański Januszem Stankowiakiem i przegłosowane 18 głosami „za”, które oddali wszyscy obecni podczas sesji radni.