Selektywnie zebrane odpady przekaż do PSZOK

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy Gminy Miejskiej Starogard Gdański w ramach opłaty za gospodarowanie odpadów mogą nieodpłatnie zostawić wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne do 1 m3 bezpłatnie. 

Osoba oddająca odpady zobowiązana jest do przedstawienia dowodu zamieszkania, tj. dowodu osobistego lub oświadczenia właściciela nieruchomości.

PSZOK ma prawo odmówić odbioru odpadów:

– których ilość wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe
– gdy dostarczone frakcje odpadów są zmieszane
– nieprawidłowo zabezpieczonych
– odbiegających właściwościami od odpadów wymienionych w rodzajach przyjmowanych odpadów
– zanieczyszczonych innymi frakcjami odpadów w sposób uniemożliwiający kwalifikację odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
– których przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi

Odpady budowlano-rozbiórkowe oddawane selektywnie są przyjmowane nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za zagospodarowanie odpadów, odprowadzanej do
Gminy Miejskiej Starogard Gdański w ilości 1 m3/rok z gospodarstwa domowego.

W przypadku dostarczenia odpadów budowlano-rozbiórkowych w ilości większej niż 1m3, mieszkaniec jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości określonej w Cenniku przyjęcia odpadów przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las jak również pokrycia kosztu transportu tych odpadów do ZUOK „Stary Las”.

W przypadku dostarczenia odpadów w formie zmieszanej lub umieszczania odpadów w pojemnikach do nich nieprzeznaczonych, mieszkaniec jest zobowiązany do posortowania odpadów w PSZOK lub uiszczenia opłaty zgodnie z Cennikiem przyjęcia odpadów przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”.

Rodzaje przyjmowanych odpadów znajdują się w załączonym regulaminie: http://www.starkom.pl/files/Regulamin%20PSZOK%20Gminy%20Miejskiej%20Starogard%20Gdanski.pdf

 Adres oraz godziny otwarcia: 

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański  PUK STARKOM (wjazd od strony ul. Tczewskiej) ul. Tczewska 22 , 83-200 Starogard Gdański;
tel. 58 562 36 83,  58 562 30 67, fax 58 562 30 68, godziny otwarcia: wtorek, środa, czwartek-13:00- 17:00, piątek, sobota – 8:00- 12:00.

Anna Więckiewicz

Wydział Informacji Społecznej anna.wieckiewicz@um.starogard.pl