Ruszyła rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych

Rekrutacja do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym rozpoczyna się w dniu 1 marca b.r. Żeby zapisać dziecko do szkoły należy w terminie do 30 marca b.r. złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do klas pierwszych przyjmowane są:
· dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym,
· dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko
korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma
rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa). Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Zgłoszenie polega na pobraniu odpowiednich formularzy w sekretariacie lub ze strony internetowej wskazanej szkoły. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie szkoły obwodowej. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły. Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, w tym dzieci zamieszkałe poza miastem Starogard Gdański, mogą zostać przyjęte do klasy I, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami. Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do wniosku rodzice/opiekunowie prawni dołączają określone w uchwale Rady Miasta Starogard Gdański oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. Na podstawie kryteriów kwalifikacyjnych spełnianych przez kandydata komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu, oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą: złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Podstawę prawną przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego stanowią:

  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610);
  • Uchwała Nr XXXIX/384/2017 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym, ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XLVIII/490/2017 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 20 grudnia 2017 r.;
  • ZARZĄDZENIE NR 51/01/2018 PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl