Rozmawiali o przyszłości starogardzkiego sektora NGO

W poniedziałek 1 lipca prezydent miasta spotkał się ze Starogardzką Radą Organizacji Pozarządowych. Rozmawiali o odnowieniu porozumienia, zasadach funkcjonowania Centrum Organizacji Pozarządowych i ustaleniu terminu Forum Organizacji Pozarządowych.

W roboczym spotkaniu w poniedziałek 1 lipca oprócz prezydenta Janusza Stankowiaka uczestniczyli Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży Sylwia Ossowska oraz członkowie SROP: Dorota Dorau, Anna Lembicz, Marcin Kaszubowski, Wojciech Mokwa i Joachim Choina.

Członkowie Starogardzkiej Rady Organizacji Pozarządowych: od lewej Marcin Kaszubowski, Wojciech Mokwa i Joachim Choina

– Bardzo dziękuję prezydentowi za wolę kontynuowania dialogu międzysektorowego z organizacjami pozarządowymi – powiedział na wstępie Marcin Kaszubowski, Przewodniczący Rady – jest wiele spraw, które wymagają konsultacji, aby nasza przyszła współpraca mogła się dalej rozwijać i przynieść zamierzone efekty.

Bazą do poniedziałkowych rozmów było porozumienie Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi z 2016 roku. Członkowie SROP zaproponowali odnowienie tego porozumienia i ponowne jego podpisanie we wrześniu tego roku. Zgłosili też kilka poprawek do treści porozumienia, które miałyby usystematyzować zasady współpracy i je udoskonalić. Podkreślili, że dobrze byłoby nie tylko utrzymać, ale też rozszerzyć fundusz wkładu własnego, wciągnąć do współpracy sektor biznesowy oraz ustalić ramowy program spotkań. Podkreślili wagę corocznych podsumowań dotychczasowych działań.

– Taka ewaluacja byłaby bardzo użyteczna, bo pokazałby obszary, które wymagają udoskonalenia– podkreślała Dorota Dorau.

Pełnomocnik Sylwia Ossowska zwróciła uwagę, że koszty wykonania ewaluacji przez podmiot zewnętrzny są bardzo duże. – Warto byłoby opracować inny rodzaj sprawozdań – powiedziała. Członkowie Rady zgodnie przyjęli propozycję pani pełnomocnik, przyjmując te kwestię jako ważny temat do kolejnych dyskusji.

Podczas spotkania sporo uwagi poświęcono Centrum Organizacji Pozarządowych (COP), a w szczególności roli, jaką ma dalej pełnić w środowisku NGO oraz miejscu, w którym miałoby docelowo funkcjonować.

Prezydent miasta Janusz Stankowiak

Prezydent przyznał, że pewne lokalizacje są już wskazane, jak np. budynek Szkoły Podstawowej nr 2 po przeniesieniu jej do budynku po Gimnazjum nr 3, ale jest rozważane jeszcze jedno lokum, które obiecał pokazać członkom Rady, jeśli uzna je za godne uwagi.

Uczestnicy spotkania byli też zgodni, że należy wypracować nową formułę działania COP, dlatego postanowili zorganizować oddzielne spotkanie członków SROP z pracownikami COP-u we wrześniu tego roku. Zaplanowali też spotkanie z naczelnikami wydziałów Urzędu Miast w sprawie ogłaszania i oceniania otwartych konkursów ofert na rok 2020.

Podczas dyskusji pojawiła się też kwestia opracowania wieloletniego programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz starogardzkich organizacji pozarządowych, z konkretnie wyznaczonymi celami i zadaniami. – Gdyby udało nam się opracować taki program do 2020 roku, byłby to niewątpliwie sukces nowego porozumienia – podkreśliła prezes Stowarzyszenia Można Inaczej Dorota Dorau.

Pełnomocnik prezydenta ds OPDiM Sylwia Ossowska oraz członkinie SROP -Dorota Dorau i Anna Lembicz

Z kolei Wojciech Mokwa zwrócił uwagę na brak skutecznej informacji o wydarzeniach organizowanych przez lokalne organizacje pozarządowe. Pojawiła się więc propozycja zamieszczania newslettera COP oraz artykułów dotyczących działalności NGO w Starogardzkim Ratuszu. Annę Lembicz wybrano na koordynatora tych działań.

Ustalono też, że najbliższe Forum Organizacji Pozarządowych odbędzie się w październiku, a kolejne spotkanie z władzami miasta 9 września.

Na koniec prezydent Janusz Stankowiak podziękował wszystkim organizacjom, instytucjom i firmom prywatnych za aktywne włączenie się w organizację Dni Starogardu oraz udział w obchodach Święta Miasta.