Rewitalizacyjne metamorfozy

W ramach Rewitalizacji Śródmieścia Starogardu Gdańskiego  ponad 20 budynków z zasobów Gminy przeszło remonty. Efekty tych prac widać m.in. na ul. Kościuszki, Hallera, Piłsudskiego czy Jagiełły. Ekipy pracują przy trzech ostatnich obiektach przy ul. Owidzkiej i Kanałowej. Projekt ma się zakończyć w tym roku. Jego koszt to prawie 3,5 mln zł.

„Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego” to wieloletni projekt, który Gmina realizuje od 2018 roku. Zakres zadań tej inwestycji jest bardzo zróżnicowany. Obejmował modernizację budynków, przebudowę ulic, budowę deptaka, adaptację zabytkowego budynku dawnej szkoły nr 5 przy ul. Kościuszki na potrzeby utworzenia w nim Społecznego Centrum Wsparcia Rodziny,  a także szereg tzw. działań miękkich mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu m.in. organizacja świetlicy dla dzieci w SCWR.  W tym roku projekt ma się zakończyć.

Jednym z ważniejszych zadań infrastrukturalnych tego przedsięwzięcia jest modernizacja budynków komunalnych z zasobów Gminy, której zadaniem jest przywrócenie świetności starym, najczęściej tyle okazałym, co dość mocno zrujnowanym kamienicom. W ciągu 3 lat Miasto oraz wspólnoty mieszkaniowe prywatne i zarządzane przez TBS, wykorzystując pomoc unijną, wyremontowały ponad 20 budynków w obszarze objętym rewitalizacją. Efekty tych prac widać m.in. na ul. Kościuszki, Hallera, Piłsudskiego czy Jagiełły. W tej chwili ekipy pracują przy trzech ostatnich obiektach przy ul. Owidzkiej i Kanałowej. 

Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Chojnickiej 17

Zakres wykonywanych prac obejmuje przede wszystkim remont elewacji, docieplenie ścian, dachu, wymianę pokrycia dachowego, remont klatek schodowych, wymianę stolarki okiennej, a także zagospodarowanie terenu wokół nieruchomości. Wszystko odbywa się z uwzględnieniem zabytkowego charakteru budynków zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. Nad realizacją tych prac czuwają zarządcy: Miasto Starogard Gdański, TBS Ziemi Kociewskiej, Spółdzielnia Mieszkaniowa Kociewie i prywatne wspólnoty mieszkaniowe.

– Patrząc z perspektywy tych kilku lat, stwierdzam że to zadanie do łatwych nie należało, zwłaszcza gdy chodzi o kwalifikowanie kosztów do unijnego dofinansowania. Pojawiło się tu wielu inwestorów, wielu wykonawców i konieczność synchronizacji wielu działań – powiedział Tadeusz Błędzki zastępca prezydenta miasta Starogard Gdański. – Większość budynków poddawanych modernizacji w ramach rewitalizacji podlega ochronie konserwatorskiej. Stąd też kluczowa była tu współpraca z Powiatowym Konserwatorem Zabytków w zakresie uzgadniania dokumentacji kolorystyki i rodzaju materiałów stosowanych przy modernizacji elewacji. Cieszy nas fakt, że w części tych obiektów udało się odtworzyć detale architektoniczne, które nie tylko dodają tym budynkom uroku i poprawiają ich wizerunek, ale przypominają o swojej tradycji i historii – dodał wiceprezydent.

Budynek przy ul. Chojnickiej 19

Pierwsze “twarde” działania rewitalizacyjne związane z remontami budynków i lokali w Starogardzie Gdańskim zakończyły się w 2019 roku. Dotyczyły głównie wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej oraz prywatnych właścicieli. Wyremontowane zostały kamienice przy ul. Kościuszki 44, Kościuszki 7/11, Paderewskiego 7, Piłsudskiego 16 i Chojnickiej 8. Koszt tych prac wyniósł ponad 600 tys. zł.

Budynek przy ul. Piłsudskiego 22a

W 2020 roku na remont załapały się cztery kamienice – dwie przy ul. Piłsudskiego oraz przy ul. Chojnickiej i na Rynku. W zależności od rodzaju budynku zakres prac oprócz podstawowych elementów jak remont elewacji i ocieplenie obejmował dodatkowo remont dachu, schodów zewnętrznych, klatek schodowych, naprawę ubytków i spękań murów zewnętrznych, konserwację oraz uzupełnienie ubytków w detalach architektonicznych na elewacjach.

Bloki mieszkalne przy ul. Sobieskiego/ Kościuszki 

W 2020 roku na rewitalizacji skorzystały też budynki zarządzane przez SM Kociewie. W bloku przy ul. Pomorskiej 11e zaizolowano fundamenty oraz zagospodarowano teren wokół, a w budynkach przy ul. Sobieskiego i Kościuszki wyremontowano balkony. Przy okazji poza projektem Spółdzielnia odnowiła też elewację tych bloków. Wszystkie prace w 2020 roku kosztowały ponad 1 mln zł. 

Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Kościuszki 129

W 2021 roku Miasto poddało renowacji i modernizacji siedem budynków mieszkalnych przy ulicach Kościuszki, Jagiełły i Piłsudskiego.
Kamienice i budynki zyskały odnowione elewacje z nową stolarką okienną odtworzoną w oryginalnych podziałach i kolorystyce. W części domów wymienione zostało pokrycie dachu, który podobnie jak ściany budynku został ocieplony. W domach przy ul. Kościuszki 48 i 52 zlikwidowane zostały tzw. „suche” toalety. Wiązało się to z przebudową wewnętrzną pomieszczeń i ich nową aranżacją. W budynku przy ul. Piłsudskiego 20 wykonano remont klatki schodowej. We wszystkich przypadkach zadbano też o otoczenie. Wokół domów pojawiły się chodniki, trawniki z nowymi nasadzeniami roślin, a podwórka zostały ogrodzone. Łączny koszt inwestycji w 2021 roku wyniósł to ponad 2 mln zł.

Zakończenie prac w obecnie remontowanych budynkach przy ul. Owidzkiej 4 i 14 i Kanałowej 19 planowane jest w pierwszej połowie 2022 r.  Obejmą one docieplenie elewacji, wymianę pokrycia i konstrukcji dachu oraz zagospodarowanie terenu wokół.

Przewidywany koszt całego zadania w zakresie modernizacji budynków w ramach rewitalizacji to 3 487 959,21 zł. Dofinasowanie z Unii Europejskiej szacuje się na poziomie 65%. 

Kamienica na Rynku 2

– Rewitalizacja budynków to ważne przedsięwzięcie. Dzięki niej jesteśmy w stanie przywrócić do życia mniej zagospodarowane w przeszłości części miasta i uzupełnić je o  nowe funkcje. Mówiąc prościej to wprowadzenie takich zmian na obszarze części miasta, dzięki którym ich mieszkańcom będzie się żyło lepiej, lepiej mieszkało i pracowało. Rewitalizacja to też praca z ludźmi, z lokalną społecznością, to sposób na angażowanie ich w różne działania, dzięki którym stają się bardziej odpowiedzialni za siebie i swoje otoczenie – zaznaczył Tomasz Czerwiński prezes TBS Ziemi Kociewskiej. – To jednak nie jedyny sposób na to, by dbać o miejską infrastrukturę. W środę 2 marca Rady Miasta Starogard Gdański podjęła uchwałę w sprawie przekazania do TBS ZK zadań z zakresu remontów lokali niezamieszkałych. W związki z powyższym Spółka ma zamiar wystąpić o środki zewnętrzne z programu „Bezzwrotne wsparcie budownictwa z funduszu dopłat”. Dzięki temu możliwa będzie sukcesywna adaptacja obecnych pustostanów do statusu lokalu komunalnego możliwego do najmu. Ponadto w latach 2022-2023 planowane jest wybudowanie 2 budynków komunalnych, jednego na Osiedlu Piastów (12 mieszkań), drugiego na ul. Piłsudskiego (16 mieszkań). Powyższe inwestycje również planujemy finansować przy wsparciu środków zewnętrznych z programu „Bezzwrotnego wsparcia budownictwa z funduszu dopłat” – poinformował prezes TBS ZK.

 

Projekt „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne- wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

fot. Magdalena Dalecka