Rewitalizacja. Głębsza analiza, pewniejsze pieniądze

Gmina pozyskała ponad 200 tys. zł na rozszerzenie i uzupełnienie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Starogardu Gdańskiego” (GPR). Otrzymana kwota stanowi 95 % wartości całego projektu i pochodzi z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Głębsza analiza GPR ma zasadniczy wpływ na powodzenie przyszłej aplikacji o środki zewnętrzne na rewitalizację zdegradowanych obszarów miasta.

Otrzymane z Unii pieniądze pozwolą na przeprowadzenie konsultacji społecznych, szczegółowych ankiet i ekspertyz oraz analiz niezbędnych do uzupełnienia i przystosowania GPR do nowych przepisów i wymagań. Chodzi przede wszystkim o pogłębienie opracowanej już wcześniej charakterystyki obszarów miasta, które wymagają ożywienia społeczno-gospodarczego. Celem jest wydobycie tych obszarów z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie im warunków do dalszego rozwoju.

Analizie poddane zostaną zjawiska społeczne i komunikacyjne, m.in. jakie są potrzeby mieszkańców w zakresie rozbudowy chodników, ścieżek rowerowych i komunikacji miejskiej. Analizowane będą też potrzeby w zakresie potrzeb co do opieki, wychowania oraz kształcenia dzieci i młodzieży. Rewitalizacja ma przede wszystkim pomóc w rozwiązaniu podstawowych problemów mieszkańców zaniedbanych rejonów miasta jak np. zmniejszenie bezrobocia i wykluczenia społecznego.

Dzięki GPR projekt rewitalizacji m.in. Starego Miasta czy rejonu ul. Kościuszki będzie miał większe szanse na uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych.

– Otrzymana dotacja to efekt współpracy dwóch wydziałów Urzędu Miasta: Wydziału Planowania i Urbanistyki oraz Wydziału Inicjatyw Gospodarczych. Oba wydziały od wielu miesięcy pracują nad opracowaniem programu rewitalizacji dla Starogardu – mówi Przemysław Biesek-Talewski, zastępca prezydenta miasta do spraw techniczno-inwestycyjnych. – To pierwszy etap na drodze do uzyskania dofinansowania na odnowę zdegradowanych obszarów miejskich. Po zatwierdzeniu uzupełnionego o nowe dane Gminnego Programu Rewitalizacji czeka nas kolejny etap – opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie zadań opisanych w tym programie. To nastąpi najprawdopodobniej w 2017 roku, po ogłoszeniu konkursu przez Urząd Marszałkowski.