Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

22.05.2023

INFORMACJA O NIEPRZEPROWADZANIU REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

W nawiązaniu do § 4 Zarządzenia Prezydenta Miasta Starogard Gdański nr 37/01/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański informujemy, że w wyniku wyczerpania wolnych miejsc w postępowaniu rekrutacyjnym określonym w Zarządzeniu, nie będzie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca, której harmonogram został ustalony w § 2 w/w Zarządzenia.

Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych zostaną pisemnie poinformowani w zakresie możliwości wskazania miejsc realizacji prawa do wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024, w terminie do 31 sierpnia 2023 r.

WSS.4450.3.4.2023 z dnia 19.05.2023   


Zarządzeniem Nr 37/01/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłosił, ustalił na rok szkolny 2023/2024 terminy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.

Według przyjętego harmonogramu, rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych trwać będzie w dniach od 13.03.2023 r. od godz. 9:00 do 24.03.2023 r. do godz. 15:00, przy wsparciu systemu elektronicznego dostępnego na stronie:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/starogardgdanski/

Link do strony dostępny jest także na stronach internetowych przedszkoli biorących udział w rekrutacji.

Wnioski w systemie elektronicznym traktowane są jednakowo, co oznacza, że o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń. Struktura organizacyjna placówek na rok szkolny 2023/2024 przewiduje zapisy dzieci urodzonych w latach 2017 – 2020, zamieszkałych na terenie Miasta Starogard Gdański.

Rodzice/opiekunowie prawni, dokonując zgłoszenia dziecka, mają możliwość wskazania maksymalnie 3 przedszkoli w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja Nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja Nr 3 najniższy).

W procesie rekrutacji będą brały udział tylko kandydatury dzieci, dla których wniosek zostanie wypełniony w wersji elektronicznej, wydrukowany oraz dostarczony wraz z załącznikami, w formie papierowej z podpisem rodziców/opiekunów prawnych do przedszkola pierwszego wyboru w terminie od 13.03.2023 r. (godz. 9.00) do 24.03.2023 r. (godz. 15.00), bądź zostanie poprawnie złożony wraz z załącznikami za pośrednictwem skrzynki EPUAP, danego przedszkola. Liczy się data faktycznego złożenia kompletnego wniosku wypełnionego elektronicznie i złożonego w formie papierowej w przedszkolu.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria o których mowa w art. 131 ust. 2 – 3 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.): kryteria, mają jednakową wartość po 100 punktów.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria, o których mowa w Uchwale Nr LV/654/2022 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 01.02.2023 r. w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, wartość poszczególnych kryteriów jest różna.

W przypadku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko dzieci, których informacje w tym zakresie, w formie papierowej z podpisem rodziców/opiekunów prawnych zostały dostarczone do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza, w terminie do dnia 03.03.2023 r.

Treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Starogard Gdański oraz Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański dostępna jest na stronie: https://bip.starogard.pl/.

Kontakt w sprawie rekrutacji: Wydział Spraw Społecznych, nr tel. 58 530 60 98.