Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

Zarządzeniem Nr 36/01/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. Prezydent Miasta Starogard Gdański ustalił na rok szkolny 2021/2022 terminy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.

Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych, rozpocznie się w dniach od 1.04.2021 r. od godz. 9:00 do 16.04.2021 r. do godz. 15:00, przy wsparciu systemu elektronicznego dostępnego na stronie: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/starogardgdanski/News

Link do strony udostępniony jest również na stronach internetowych przedszkoli biorących udział w procesie naboru.

Struktura organizacyjna placówek na rok szkolny 2021/2022 przewiduje zapisy dzieci urodzonych w latach 2015 – 2018, zamieszkałych na terenie Miasta Starogard Gdański.
W przypadku dziecka starszego, którego na podstawie decyzji dyrektora szkoły podstawowej realizacja obowiązku szkolnego została odroczona, rodzice/opiekunowie prawni dokonują rejestracji osobiście w preferowanym przedszkolu, po uprzednim, telefonicznym lub za pośrednictwem kontaktu e-mail umówieniu się w przedszkolu pierwszego wyboru.

Rodzice/opiekunowie prawni, dokonując zgłoszenia dziecka, mają możliwość wskazania maksymalnie 3 przedszkoli w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja Nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja Nr 3 najniższy).

Na rok szkolny 2021/2022 przewiduje się rekrutację do następujących jednostek:
1. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 1, ul. H. Sienkiewicza 19 w Starogardzie Gdańskim:
2. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, al. Jana Pawła II 7 w Starogardzie Gdańskim, tel.: (58)5622378, email: przedszkole2stg@wp.pl;
3. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 3 al. Wojska Polskiego 8B w Starogardzie Gdańskim, tel. (58) 5624967, email: dyrektor@mpp3.starogard.pl;
4. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 im. „Tęczą Malowane”, ul. W. Reymonta 7
w Starogardzie Gdańskim, tel. (58) 5628178, email: przedszkole.4@wp.pl;
5. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Janusza Korczaka, al. Jana Pawła II 8
w Starogardzie Gdańskim, tel.(58) 5624304, email: przedszkolenr5@techlan.pl;
6. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6 im. „Modraczek”, al. Jana Pawła II 5
w Starogardzie Gdańskim, tel.: (58) 5623746, email: mpp6.modraczek@wp.pl;
7. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8 im. „Bajeczka”, os. Konstytucji 3 Maja 15
w Starogardzie Gdańskim, tel.: (58) 5629900, email: sekretariat@przedszkole8.stg.pl ;
8. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 10 im. „Słoneczna Kraina”, os. 60-lecia ONP 8
w Starogardzie Gdańskim, tel.: (58) 5628572, email: sekretariat@mpp10.starogard.pl;
9. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Pawła II, oddział „0”, ul. Bp. K. Dominika 32 w Starogardzie Gdańskim, tel.:(58)5623050, sekretariat@psp6.stg.pl;
10. Publiczne Przedszkole Przylesie, ul. Leszczynowa 3, 83-200 Starogard Gdański, tel.: 506 939 186, email: przylesieprzedszole@gmail.com;
11. Niepubliczne Przedszkole „Aniołek”, ul. Powstańców Warszawskich 12
w Starogardzie Gdańskim, tel.: 690 380 615, email: kontakt@aniolek-starogard.pl.

I. ETAPY I KRYTERIA REKRUTACJI
1. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria o których mowa w art. 131 ust. 2 – 3 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 poz. 910 z późn. zm.) kryteria, mają jednakową wartość po 100 punktów;

2. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria o których mowa w Uchwale Nr XVIII/219/2020 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 12.02.2020 r. poz. 975) ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXII/257/2020 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 13 marca 2020 r. oraz Uchwały Nr XXXII/400/2021 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 lutego 2021 r., zmieniających uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym. Wartość poszczególnych kryteriów jest zróżnicowana. Spełnienie przez kandydatów kryteriów, o których mowa w pkt 1 i 2, podlega weryfikacji przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi.
Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się w wersji elektronicznej, a następnie jego wydruk opatrzony podpisami rodziców/opiekunów prawnych wraz z załącznikami dostarcza się do przedszkola pierwszego wyboru. W przypadku braku możliwości zweryfikowania złożonego w wersji elektronicznej wniosku, w szczególności w przypadku nie dostarczenia wniosku w wersji papierowej lub nie opatrzenia wniosku podpisami osób do tego uprawnionych, wniosek ten nie będzie brał dalszego udziału w procesie rekrutacji i tym samym zostanie odrzucony.
W przypadku nie przedłożenia załączników potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rozpatrująca wniosek nie uwzględnia danego kryterium.
O przyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w  szkole podstawowej decyduje suma uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów, o przyjęciu do przedszkola decydować będzie dyrektor placówki.
Wnioski, które zostaną złożone po raz pierwszy w wskazanym czasie trwania rekrutacji traktowane są jednakowo co oznacza, że o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

II. Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną
W przypadku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko dzieci, których deklaracje w tym zakresie, w formie papierowej z podpisem rodziców/opiekunów prawnych zostały dostarczone do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza, w terminie do dnia 19.03.2021 r. godz. 15.00.

III. Nabór i rekrutacja dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz dzieci zmieniających przedszkole
Podstawą zapisania dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru papierowego wydruku wniosku, który należy wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na stronie:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/starogardgdanski/
Próba wprowadzenia kolejnego wniosku, dla tego samego dziecka zostanie automatycznie zablokowana.
W szczególnie uzasadnionym przypadku braku możliwości dostępu przez rodzica do elektronicznego wniosku i jego wydrukowania, komisja rekrutacyjna przedszkola stworzy możliwość dopełnienia w/w formalności w swojej siedzibie. W tym celu należy telefonicznie lub za pośrednictwem kontaktu e-mail zgłosić taką potrzebę w przedszkolu pierwszego wyboru.

W procesie rekrutacji będą brały udział tylko kandydatury dzieci, dla których wniosek zostanie wypełniony w wersji elektronicznej, wydrukowany oraz dostarczony wraz
z załącznikami, w formie papierowej z podpisem rodziców/opiekunów prawnych do przedszkola pierwszego wyboru w terminie od 1.04.2021 r. (godz. 9.00) do 16.04.2021 r. (godz. 15.00), bądź zostanie poprawnie złożony wraz z załącznikami za pośrednictwem skrzynki EPUAP, danego przedszkola. Liczy się data faktycznego złożenia kompletnego wniosku w przedszkolu.
W celu usprawnienia procesu składania wniosku za pośrednictwem dedykowanej strony platformy, dodatkowo rodzicom/ opiekunom prawnym zostaną udostępnione: Poradnik tematyczny dla rodziców oraz film instruktażowy dla rodziców.

W przypadku załączników, które stanowią oświadczenia zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.), oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
Klauzula ta, zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, o których mowa powyżej,
w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta Starogard Gdański, o potwierdzenie tych okoliczności w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).
W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Prezydent Miasta Starogard Gdański korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.). Do prowadzenia spraw, o których mowa powyżej Prezydent Miasta Starogard Gdański upoważnił dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

IV. Dane osobowe
Dane osobowe zawarte w przedkładanej dokumentacji podlegają ochronie, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności.

V. Wyniki rekrutacji
Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki nastąpi w dniu 10.05.2021 r. o godz. 12:00. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszą.
W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do danego przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do potwierdzenia woli korzystania z usług tego przedszkola w terminie od 10.05.2021 r. godz. 12:00 do 14.05.2021 r. godz. 15:00. Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
W dniu 18.05. 2021 r. o godz. 13:00 w poszczególnych przedszkolach, uczestniczących w rekrutacji zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Starogard Gdański, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przewyższy liczbę w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, dyrektor przedszkola, lub dyrektor szkoły, informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej Prezydenta Miasta Starogard Gdański. W tym przypadku Prezydent Miasta Starogard Gdański obowiązany jest pisemnie wskazać rodzicom/opiekunom prawnym inne przedszkole publiczne, oddział przedszkolny w szkole podstawowej albo niepubliczne przedszkole wyłonione w drodze konkursu, jako miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.

VI. Procedura odwoławcza
W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

VII. Przydział dzieci
Przydziału dzieci do konkretnych oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dokonuje dyrektor przedszkola lub szkoły
w której zorganizowane są oddziały przedszkolne. Organizacja grup przedszkolnych
w przedszkolach i szkole podstawowej uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

VIII. Rekrutacja uzupełniająca
W przypadku wystąpienia wolnych miejsc po rekrutacji, o której mowa wyżej zaplanowano postępowanie uzupełniające, w terminie od 1.06.2021 r.

Treść: Zarządzenie Prezydenta Miasta

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl