Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych zostanie przeprowadzona w dniach od 1 kwietnia do 14 kwietnia 2020 r., przy wsparciu systemu elektronicznego dostępnego na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/starogardgdanski/ udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Miasta Starogard Gdański oraz na stronach internetowych przedszkoli biorących udział w procesie naboru.

Struktura organizacyjna placówek na rok szkolny 2020/2021 przewiduje zapisy dzieci urodzonych w latach 2014–2017, zamieszkałych na terenie Miasta Starogard Gdański.

W przypadku dziecka starszego – odroczonego, rejestracji dokonuje się osobiście w przedszkolu pierwszego wyboru, do którego muszą udać się rodzice/opiekunowie prawni celem dokonania rejestracji.

Rodzice/opiekunowie prawni, dokonując zgłoszenia dziecka, mają możliwość wskazania maksymalnie 3 przedszkoli w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).

I Etapy i kryteria rekrutacji

1. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 – 3 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148 ze zm.) – kryteria mają jednakową wartość po 100 punktów;

2. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria, o których mowa w Uchwale nr XVIII/219/2020 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 12.02.2020 r. poz. 975) z późn. zm. – wartość poszczególnych kryteriów jest zróżnicowana.

Spełnienie przez kandydatów kryteriów, o których mowa w pkt 1 i 2, podlega weryfikacji przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się w wersji elektronicznej, a następnie jego wydruk opatrzony podpisami rodziców/opiekunów prawnych wraz z załącznikami dostarcza się do przedszkola pierwszego wyboru.

W przypadku braku możliwości zweryfikowania złożonego w wersji elektronicznej wniosku, w szczególności w przypadku nie dostarczenia wniosku w wersji papierowej lub nie opatrzenia wniosku podpisami osób do tego uprawnionych, wniosek ten nie będzie brał dalszego udziału w procesie rekrutacji i tym samym zostanie odrzucony.

W przypadku nie przedłożenia załączników potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rozpatrująca wniosek nie uwzględnia danego kryterium.

O przyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej decyduje suma uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów, o przyjęciu do przedszkola decydować będzie dyrektor placówki.

Wnioski, które zostaną złożone po raz pierwszy we wskazanym czasie trwania rekrutacji traktowane są jednakowo, co oznacza, że o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

II Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną

W przypadku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko dzieci, których deklaracje w tym zakresie, w formie papierowej z podpisem rodziców/opiekunów prawnych zostały dostarczone do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza, w terminie do dnia 20 marca 2020 r. do godz. 15:00.

III Nabór i rekrutacja dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz dzieci zmieniających przedszkole

Podstawą zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru papierowego wydruku wniosku, który należy wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na stronie:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/starogardgdanski/

Próba wprowadzenia kolejnego wniosku, dla tego samego dziecka zostanie automatycznie zablokowana.

W szczególnie uzasadnionym przypadku, braku dostępu przez rodzica do elektronicznego wniosku i jego wydrukowania, komisja rekrutacyjna przedszkola stworzy możliwość dopełnienia w/w formalności w swojej siedzibie.

W procesie rekrutacji będą brały udział tylko dzieci, dla których wniosek zostanie wypełniony w wersji elektronicznej, wydrukowany oraz dostarczony wraz z załącznikami w formie papierowej z podpisem rodziców/opiekunów prawnych do przedszkola pierwszego wyboru w terminie od 1 kwietnia 2020 r. (godz. 9:00) do 14 kwietnia 2020 r. (godz. 15:00).

W przypadku załączników, które stanowią oświadczenia zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.), oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych
w oświadczeniach, o których mowa powyżej, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta Starogard Gdański o potwierdzenie tych okoliczności w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Prezydent Miasta Starogard Gdański korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.). Do prowadzenia spraw, o których mowa powyżej Prezydent Miasta Starogard Gdański upoważnił dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

IV Dane osobowe

Dane osobowe zawarte w przedkładanej dokumentacji podlegają ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności.

V Wyniki rekrutacji

Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki w systemie elektronicznym nastąpi w dniu 11 maja 2020 r. o godz. 12:00. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszą.

W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do danego przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do potwierdzenia woli korzystania z usług tego przedszkola w terminie od 11 maja 2020 r. (godz. 12:00) do 22 maja 2020 r. (godz. 15:00). Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

26 maja 2020 r. o godz. 13:00 w poszczególnych przedszkolach, uczestniczących w rekrutacji zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Starogard Gdański, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przewyższy liczbę w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, dyrektor przedszkola, lub dyrektor szkoły, informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej Prezydenta Miasta Starogard Gdański. W tym przypadku Prezydent Miasta Starogard Gdański obowiązany jest pisemnie wskazać rodzicom/opiekunom prawnym inne przedszkole publiczne (w tym oddziały zamiejscowe), oddział przedszkolny w szkole podstawowej albo niepubliczne przedszkole wyłonione w drodze konkursu jako miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.

VI Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

VII Przydział dzieci

Przydziału dzieci do konkretnych oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dokonuje dyrektor przedszkola lub szkoły, w której zorganizowane są oddziały przedszkolne. Organizacja grup przedszkolnych w przedszkolach i szkołach podstawowych uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

VIII Rekrutacja uzupełniająca

W przypadku wystąpienia wolnych miejsc po rekrutacji, o której mowa wyżej zaplanowano postępowanie uzupełniające, w terminie od 02 czerwca 2020 r. – szczegóły w harmonogramie rekrutacji określonym Zarządzeniem 57/01/2020 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl