Rada Gospodarcza przyjrzała się planowanym w mieście zmianom

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta na lata 2021-2030, wzrost podatków oraz nowe zasady gospodarowania odpadami to tematy, nad którymi dyskutowali członkowie Rady Gospodarczej. Spotkanie odbyło się w poniedziałek, 20 września w starogardzkim magistracie.

W poniedziałek, 20 września w Urzędzie Miasta obradowała Rada Gospodarcza powołana przez Prezydenta Miasta w styczniu 2019 roku. Jej członkowie pochylili się nad bieżącymi sprawami dotyczącymi funkcjonowania miasta. Tematem przewodnim była Strategia rozwoju miasta na lata 2021-2030 i analiza głównych jej założeń.

Krzysztof Kuśmierczuk Naczelnik Wydziału Inicjatyw Gospodarczych ( trzeci od lewej)  przedstawił Radzie Gospodarczej założenia nowo opracowanej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego miasta na lata 2021-2030

– Miasto od ponad roku pracuje nad nową strategią rozwoju, która jest niezbędnym dokumentem do ubiegania się o kolejne środki unijne – poinformował Krzysztof Kuśmierczuk – Naczelnik Wydziału Inicjatyw Gospodarczych.

Przedstawił członkom Rady Gospodarczej jej główne założenia, ich uzasadnienie oraz wizję i misję, która miasto zamierza przyjąć na kolejne 10 lat. – Naszą misją ma być zaspakajanie potrzeb mieszkańców, tworzenie dogodnych warunków do zamieszkania i rozwoju przedsiębiorczości i powstania nowych miejsc pracy, zapewnienie bezpiecznej i wysokiej jakości infrastruktury technicznej oraz dbanie o walory przyrodnicze i kulturowe. Aby osiągnąć to, wyznaczyliśmy trzy obszary działań: społeczny, gospodarczy i przestrzenny. W każdym z nich wyznaczyliśmy cele strategiczne i konkretne działania. Z Państwa strony oczekujemy opinii w zakresie działań związanych z rozwojem gospodarki, czyli rozwój atrakcyjności inwestycyjnej miasta, rozwój przedsiębiorczości mieszkańców oraz wzrost znaczenia i wdrażanie nowych technologii – powiedział Krzysztof Kuśmierczuk.

Grażyna Gryniuk prezes zarządu T.I. Inwest zwróciła uwagę na wsparcie lokalnych firm w mieście.

Członkowie Rady zgodzili się, że najważniejsze jest zatrzymanie zmian demograficznych w mieście. Zwrócili uwagę nie tyle na brak miejsc do pracy, co na brak pracowników z zawodowym i specjalistycznym wykształceniem. Wskazali potrzebę zreformowania szkolnictwa zawodowego w Starogardzie Gdańskim. Zauważyli potrzebę wspierania małych i średnich firm w mieście, których stale przybywa, a nie koncentrowanie uwagi na znalezieniu dużych inwestorów z zewnątrz. – Mali i średni przedsiębiorcy są bardziej stabilni. Trzeba doceniać to co mamy, bo to co nasze wcale nie musi być gorsze od tego co jest poza. Miasto powinno wspierać lokalnych przedsiębiorców, aby mogli się rozwijać i tworzyć nowe miejsca pracy – powiedziała Grażyna Gryniuk prezes zarządu T.I. Inwest. Zgodził się z nią przewodniczący Rady Stefan Lubawski, który podkreślił, że miasto jest konsumentem tego co inni wyprodukują. – Rozwój miasta zawsze idzie w parze z rozwojem gospodarki. To jest prosta zależność – powiedział.

Mariusz Szwarc prezes zarządu firmy Broker złożył wniosek o przedstawienie analizy wpływu „Nowego Ładu” na finanse miasta

Tego samego zdania był również Mariusz Szwarc prezes zarządu spółki Broker, który podkreślił konieczność dostosowania się starogardzkich pracodawców do realiów rynku. – Przedsiębiorcy muszą uwzględnić fakt, że konkurencja na rynku jest ogromna. Trójmiasto drenuje całe Pomorze, więc jeśli pracodawcy chcą zatrzymać młodych wykształconych pracowników, muszą im zagwarantować wynagrodzenie zbliżone do trójmiejskich płac, szukając oszczędności w efektywności ich pracy i restrukturyzacji zakładów – powiedział.

Ostatecznie członkowie Rady zadeklarowali, że prześlą wszystkie swoje uwagi na temat przyjętych w Strategii założeń wymiaru gospodarczego w ciągu najbliższych 14 dni. Wiceprezydent Błędzki zaznaczył, że dokument ma być procedowały jeszcze w tym roku. – Do czasu jego uchwalenia jest otwarty i podlega stałej weryfikacji, dlatego zależy nam bardzo na Państwa opinii – powiedział.

Katarzyna Lutka Naczelnik Wydziału Podatków ( pierwsza od prawej) szczegółowo omówiła zakres planowanego zwiększenia opłat i ich uzasadnienie.

Kolejną sprawą, nad którą pochyliła się Rada, była sprawa regulacji podatków. Katarzyna Lutka – Naczelnik Wydziału Podatków szczegółowo omówiła zakres planowanego zwiększenia opłat i ich uzasadnienie. Podkreśliła, że Starogard Gdański jako nieliczne miasto na Pomorzu przez pięć ostatnich lat utrzymywał podatki na tym samym poziomie. – Sytuacja ekonomiczna miasta i skutki rządowych decyzji dla miejskiego budżetu były przedmiotem bardzo wnikliwej analizy – powiedziała Naczelnik. – Obecnie obowiązujące stawki w podatku od środków transportowych są jedne z najniższych w powiecie starogardzkim, a stawki w podatku od nieruchomości znacząco odbiegają od stawek obowiązujących w innych miastach. Należy pamiętać, że wpływy z ww. podatków stanowią ważne źródło zabezpieczenia realizacji podstawowych zadań własnych gminy, a zaproponowany wzrost stawek podatkowych uwzględnia rosnące zapotrzebowanie na środki budżetowe w związku z obecną sytuacją gospodarczą, umożliwiając realizację założonych zadań. Proponujemy wzrost do stawek obwieszczonych przez Ministra Finansów na koniec 2020 roku – podsumowała Katarzyna Lutka. Członkowie Rady uznali zasadność podniesienia stawek podatku. Byli jednak ciekawi, jak po ich wprowadzeniu miasto będzie prezentować się na tle innych pomorskich gmin. – Mimo zaproponowanych zmian Starogard nadal będzie miał jedne z niższych stawek w porównaniu z miastami ościennymi – wyjaśniła Naczelnik WP.

Zasady gospodarki odpadami przedstawił Sebastian Brauer Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska (pierwszy od prawej)

Ostatnim tematem, który został poruszony podczas poniedziałkowego spotkania były nowe zasady gospodarki odpadami. Sebastian Brauer – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska przypomniał historię kształtowania się opłat za wywóz śmieci z nieruchomości niezamieszkałych. Podkreślił, że po nowelizacji ustawy o czystości i porządku w gminie w 2019 roku stawka za wywóz jednego 120 litrowego pojemnika wynosiła 5,91 zł i była to maksymalna stawka ustalona przez ustawodawcę. W 2021 roku po kolejnej nowelizacji ustawodawca urealnił tę stawkę, przyjmując wskaźnik 1,3% przeciętnego dochodu – maksymalnie 24,35 zł za pojemnik 120 l. – Nasza stawka będzie zdecydowanie niższa od tej maksymalnej – zaznaczył naczelnik WOŚ – Pracujemy nad określeniem jej wysokości uwzględniając wzrost kosztów transportu oraz ilość odpadów, która z roku na rok jest coraz większa. Zaznaczył też, że zmieni się model systemu naliczania opłat za śmieci od osób fizycznych.

Prezydent miasta Janusz Stankowiak i wiceprezydent miasta Tadeusz Błędzki aktywnie dyskutowali z członkami Rady Gospodarczej na temat bieżących spraw miasta.

Na zakończenie posiedzenia Rady Mariusz Szwarc złożył wniosek do władz miasta o przygotowanie analizy wpływu na budżet miasta wprowadzenia polityki Nowego Ładu. Wiceprezydent zapewnił, że miasto przygotuje taką opinię, zwłaszcza że współpracuje w tym zakresie ze Związkiem Miast Polskich.

Kolejne spotkanie Rady Gospodarczej przy Prezydencie ustalono na dzień 8 listopada 2021 r.