Przeciw krzywdzeniu dzieci

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim podejmuje działania przeciw krzywdzeniu dzieci. Realizuje partnerski projekt „WySTARczy chcieć – RAZEM przeciwko krzywdzeniu dziecka”.

– Starogardzki MOPS przystąpił do konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2017. Spośród czterech priorytetów określonych w konkursie wybraliśmy priorytet IV, czyli „Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.” – mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Urszula Ossowska.

Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, opieki, bliskich więzi i pozytywnych rozwojowych doświadczeń to obowiązek ich opiekunów, ale stworzenie optymalnych warunków dla bezpiecznego rodzicielstwa i reagowanie na zagrożenia, to zadanie dla całego społeczeństwa. Życzliwe i konsekwentne towarzyszenie rodzicom, którzy nie mogą lub nie potrafią sprostać trudom opieki i wychowania dzieci to zadanie wielu różnych służb społecznych, m.in. pracowników socjalnych, asystentów rodziny, organizacji zajmujących się tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

– Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim na podstawie przeprowadzonych rozmów i obserwacji zebrali obfitą kartotekę zdarzeń dotyczących krzywdzenia i sytuacji, podczas których niezbędna była szybka i rozważna ingerencja w rodzinie lub czasami podjęcie kroków prawnych w celu zabezpieczenia odpowiednich warunków i sytuacji dziecka – powiedziała Urszula Ossowska. – Niekiedy trudno znaleźć to najlepsze rozwiązanie jeżeli chodzi o określenie czy zachodzi już potrzeba interwencji prawnej, aby powstrzymać zjawisko przemocy, czy wystarczy na tym etapie zadziałać interdyscyplinarnie i wzmocnić na tyle rodzinę, aby sama z wewnętrznych swoich zasobów umiała znaleźć najlepsze sposoby radzenia sobie z problemem przemocy. Dlatego kolejną grupą wskazującą na konieczność wzmocnienia wielopłaszczyznowego poprzez realizację tego projektu są rodzice, którzy uczestniczą w procesie krzywdzenia. Trzecia grupa projektowa to specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki i pomocy społecznej, którzy w całym procesie potrzebują wsparcia m.in. po to, aby móc efektywniej pomagać – tłumaczy dyrektor MOPS.

Projekt „WySTARczy chcieć – RAZEM przeciwko krzywdzeniu dziecka” odpowiada na problem zdiagnozowanej przez osoby zajmujące się pomaganiem oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, wciąż niewystarczającej pomocy świadczonej na rzecz krzywdzonych dzieci i ich rodzin. Wniosek ten zostaje poparty przeprowadzanymi rozmowami z przedstawicielami różnych organizacji, instytucji pomocowych i prewencji oraz z informacji będących w dyspozycji Urzędu Miasta Starogard Gdański i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański na temat niewystarczających standardów świadczenia pomocy na rzecz dzieci krzywdzonych. Mimo bogatej oferty działań i wielu podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, ubiegłoroczne doświadczenia wskazują na konieczność standaryzacji udzielanego wsparcia, zwiększenia pomocy bezpośrednio dziecku krzywdzonemu, zacieśnienia i usprawnienia współpracy służb.

Projekt „WySTARczy chcieć – RAZEM przeciwko krzywdzeniu dziecka” zakłada rozwój nowych form i metod wsparcia środowiskowego dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej przemocą w rodzinie w Starogardzie Gdańskim. Realizacja projektu opiera się na 3 modułach:

Moduł Pierwszy: RAZEM dla dziecka, obejmuje utworzenie i powierzenie funkcji „ambasadora dziecka” wyspecjalizowanemu, specjalnie przygotowanemu asystentowi rodziny, którego zadaniem będzie asystowanie dziecku w trakcie przeprowadzania wszystkich niezbędnych czynności związanych z: weryfikowaniem podejrzeń, budowaniem strategii pomocy, udzielaniem pomocy, występowaniem przed Policją, prokuraturą i sądami. Funkcja „ambasadora dziecka” powierzona asystentowi rodziny ma zapewnić działaniom MOPS najwyższy profesjonalizm połączony z optymalizowaniem współpracy z innymi organizacjami i służbami działającymi na rzecz dziecka w Starogardzie Gdańskim. W module tym zakłada się również zajęcia dla dziecka z psychologiem, pedagogiem – spotkania grupowe i indywidualne, ukierunkowane na trening kompetencji interpersonalnych, podniesienie samooceny, budowanie/odbudowanie wiary we własne możliwości, uzyskanie świadomości własnych zachowań agresywnych, nabycie podstawowych umiejętności interpersonalnych, umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, doradztwo, pogadanki.

Moduł Drugi: RAZEM dla rodziny, obejmuje spotkania grupowe i indywidualne z rodziną, ukierunkowane na kształtowanie postaw społecznie pożądanych, nabywanie i kształtowanie umiejętności wychowawczych oraz zdolności radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi i problemami rodzinnymi (np. właściwe relacje rodzinne, wychowywanie bez przemocy, jak radzić sobie z agresją); możliwość skorzystania z grupy wsparcia, spotkań ze specjalistami, w tym również z pomocy prawnika. Dodatkowo zostaną zorganizowane rodzinne warsztaty terapeutyczne, mające na celu kształtowanie odpowiednich relacji w rodzinie oraz alternatywne formy spędzania czasu wolnego pozbawionego zachowań ryzykownych do jakich należą m.in. zachowania przemocowe.

Moduł Trzeci: RAZEM dla zespołu specjalistów, obejmuje opracowanie standardów pracy socjalnej dotyczącej wsparcia dla dzieci w zakresie szybkiego rozpoznawania zagrożeń, umiejętnego reagowania na pojawiające się sygnały dotyczące krzywdzenia.

Odbiorcami projektu są mieszkańcy Gminy Miejskiej Starogard Gdański, w tym odbiorcy bezpośredni: dzieci – min. 10 osób, dotknięte lub zagrożone przemocą; rodzice/opiekunowie – min.10 osób niekrzywdzących dzieci; specjaliści – min. 30 osób oraz odbiorcy pośredni: przedstawiciele instytucji i podmiotów odpowiedzialnych za udzielenie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, przedstawiciele władzy samorządowej, uczestnicy konferencji podsumowującej projekt (zaplanowanej na 21 listopada 2017 r.) i społeczność lokalna.

Zakładane rezultaty projektu „WySTARczy chcieć – RAZEM przeciwko krzywdzeniu dziecka”:
• zwiększenie efektywności w zakresie rozpoznawania przypadków krzywdzenia dzieci w trakcie świadczenia pomocy społecznej przez MOPS oraz inne instytucje;
• zwiększenie szybkości reagowania na przypadki podejrzenia krzywdzenia dziecka w trakcie świadczenia pomocy społecznej przez MOPS;
• podniesienie świadomości roli (dla ujawniania przypadków krzywdzenia, udzielania pomocy i właściwego budowania relacji pomocy), w pracy pracowników socjalnych i asystentów rodziny;
• bardziej przyjazny dla dziecka, uwzględniający jego autonomię, prawa i możliwości przebieg działań interwencyjnych;
• większe wsparcie i skuteczniejsza edukacja rodziców w zakresie dobrego rodzicielstwa, co zapobiega stosowaniu przemocy w niektórych sytuacjach;
• większe zintegrowanie działań różnych podmiotów działających na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański w spójny system przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, zwłaszcza zintegrowanie działania MOPS oraz innych podmiotów działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
• stworzenie materiałów edukacyjno-informacyjnych – materiał dla podmiotów pomocowych, rodziców, nauczycieli.

– Projekt znalazł się wśród 78 wniosków zakwalifikowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do dofinansowania. Wysoka ocena projektu, bo znaleźliśmy się na 8 pozycji, spowodowała uzyskanie wysokiej dotacji. Wartość projektu wynosi 89.100 zł, w tym dotacja rządowa to 60.800 zł, a 28.300 zł to środki samorządowe – mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Urszula Ossowska.

Projekt MOPS realizuje od czerwca do grudnia 2017 r. w partnerstwie ze starogardzkim Stowarzyszeniem „Można Inaczej” oraz warszawską Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, która prowadzi starogardzki Punkt Interwencji Kryzysowej, a od września br. także Centrum Pomocy Dziecku. Do działań projektowych włączyły się również Zakłady Farmaceutyczne „Polpharma”.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl