Prezydent Starogardu z absolutorium

Janusz Stankowiak Prezydent Starogardu Gdańskiego 31 maja br. podczas LIX sesji Rady Miasta otrzymał wotum zaufania. Rada udzieliła mu również absolutorium. Głosowanie poprzedziła debata dotycząca Raportu o Stanie Miasta.

Przedmiotem obrad LIX sesji Rady Miasta Starogard Gdański był m.in. Raport o Stanie Miasta Starogard Gdański oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok. Wyniki finansowe miasta pozytywnie oceniła Komisja Rewizyjna i Regionalna Izba Obrachunkowa.

Jak wskazano w sprawozdaniu z wykonania budżetu, w 2022 roku dochody miasta zostały zrealizowane w kwocie 258 426 390,02 zł. Roczny plan w tym zakresie wykonano w 97,8 proc., czyli na podobnym poziomie, jak w ubiegłym roku. Z kolei wydatki Gminy ogółem zostały zrealizowane w wysokości 276 149 670,49 zł, co stanowi 93,9 proc. planu. Na rozwój i poprawę miejskiej infrastruktury wydano ponad 31 mln zł., wykonując plan na poziomie 75%. Rok 2022 zakończło z zadłużeniem na poziomie 34 % wykonanych dochodów.

Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Starogard Gdański, Przewodniczący Klubu Nasz Starogard Marek Jankowski

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek Jankowski odczytał stanowisko Klubu Stowarzyszenie Nasz Starogard. Wyraził akceptację członków Klubu dla realizacji budżetu. Zaznaczył, że budżet Gminy Miejskiej Starogard Gdański w 2022 roku został wykonany zgodnie z obowiązującym prawem wydatkowania publicznych pieniędzy w myśl zasad: gospodarności, rzetelności, celowości i legalności. Podkreślił jednak, że wykonanie budżetu w roku ubiegłym do łatwych nie należało. Na jego realizację niebagatelny wpływ miały skutki konfliktu zbrojnego w Ukrainie, a mimo to prawie w 100% udało się wykonać zaplanowane dochody i wydatki. Pogratulował też Prezydentowi i całemu zarządowi miasta, że potrafili niezwykle szybko i realnie uruchomić na terenie Starogardu pomoc uchodźcom wojennym. Wszyscy radni klubu głosowali na „tak” za udzieleniem absolutorium.

Przewodniczący Klubu Prawi i Sprawiedliwość Mieczysłąw Płaczek

Pozytywną opinię w sprawie udzielenia prezydentowi absolutorium wygłosił przewodniczący klubu radnych PiS – radny Mieczysław Płaczek. Podkreślił, że członkowie Klubu nie widzą przesłanek do nie udzielenia prezydentowi absolutorium.

Klub Koalicji Obywatelskiej nie przedstawił opinii. Radni głosowali według własnego uznania.

Wotum zaufania i absolutorium

Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stakowiak odbiera gratulacje od Przewodniczącej Rady 

W tych okolicznościach Rada Miasta Starogard Gdański udzieliła Prezydentowi Miasta Januszowi Stankowiakowi absolutorium za wykonanie budżetu w 2022 rok Obecnych na sali było szesnastu radnych. Za udzieleniem absolutorium głosowało piętnastu radnych, jeden radny był „przeciw”.

Pomyślnie dla Prezydenta zakończyła się również debata nad Raportem o stanie Gminy. Radni udzieli mu wotum zaufania. Za jego udzieleniem głosowało piętnastu radnych, jeden „wstrzymał się” od głosu. Pięciu radnych było nieobecnych.

Podczas LIX sesji Rada Miasta debatowała nad Raportem o stanie miasta

Raport o stanie miasta 

Podstawą do udzielenie wotum zaufania Prezydentowi był „Raport o stanie miasta”. Stanowi on podsumowanie poprzedniego roku przede wszystkim pod kątem finansów, inwestycji i realizacji strategicznych celów rozwojowych miasta. W raporcie przytoczono kluczowe działania inwestycyjne zrealizowane w 2022 roku przy udziale własnym i środków zewnętrznych. Wśród opisanych inwestycji znalazła się największa – budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 oraz te dotyczące infrastruktury drogowej (budowa ul. Kryzana, przebudowa ul. Tczewskiej, Sobieskiego i Kanałowej czy budowa ronda na skrzyżowaniu Pomorskiej i Pelplińskiej). Opisano projekty prowadzone w ramach rewitalizacji śródmieścia oraz rozbudowy i monitoringu sieci wodociągowej.

W Raporcie znalazły się także informacje o projektach mających na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, jak modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego czy budowa oświetlenia ulic na terenie miasta. Sporo uwagi poświęca się podsumowaniu realizacji celów Strategii rozwoju gospodarczego miasta, realizacji programów dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, przeciwdziałaniu uzależnieniom, ochrony zabytków itp. Można w nim także znaleźć projekty zrealizowane w ramach starogardzkiego Budżetu Obywatelskiego, a także wiele informacji na temat współpracy miasta z zagranicą i podjętych w 2022 roku działań w zakresie rozpowszechniania kultury i sportu.

Raport przygotowali pracownicy Urzędu Miasta Starogard Gdański i jednostek podległych Gminie Miejskiej. Dokument został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.starogard.pl/a,24747,raport-o-stanie-gminy-miejskiej-starogard-gdanski-2022.html

Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak podziękował za udzielenie mu wotum zaufania i absolutorium za rok 2022

Podziękowania 

– Bardzo dziękuję wszystkim radnym, którzy wyrazili wotum zaufania udzielili mi absolutorium. Wiem, że w tym składzie i w tej formie po raz ostatni wyrażacie Państwo opinię na temat zarzadzania miastem. Tym bardziej wam dziękuję. To, że Starogard odnosi dzisiaj sukcesy, że zmienia się na lepsze, a mieszkańcy są coraz bardziej dumni z tego, że tu mieszkają, to zasługa dialogu pomiędzy nami – Radą a Zarządem Miasta. Mimo, że nie we wszystkim się zgadzamy, nasze spory nie wykluczają porozumienia. Wręcz przeciwnie. Jestem wdzięczny, że przyszło mi współpracować z taką Radą i życzę każdemu z osobna, abyśmy się spotkali znowu w przeszłej kadencji – powiedział prezydent Janusz Stankowiak.

Prezydent podziękował wszystkim swoim współpracownikom, szczególnie tym najbliższym, z którymi co dzień podejmuje bardzo trudne decyzje. Podziękował też wszystkim jednostkom współpracującym, przedsiębiorcom, służbom porządkowym, organizacjom pozarządowym i tym, którzy działają dla dobra miasta jako niezrzeszeni, realizując swoje pasje. Podziekowania otrzymali też mieszkańcy, którzy coraz chętniej angażują się w życie społeczne Starogardu.

Przeydent podkreślił, że właśnie o takie społeczeństwo chodzi – o społeczeństwo obywatelskie, zaangażowane i współodpowiedzialne.  – Wierzę, że w tym roku – wcale nie łatwiejszym niż poprzednie dwa – dzięki dalszej dobrej współpracy damy sobie radę z wszelkimi trudnościami, miasto będzie się dalej rozwijało, a mieszkańcom będzie się żyło coraz lepiej, bezpieczniej i wygodniej – podsumował prezydent Janusz Stankowiak.

Podziękowania z rąk Prezydenta Miasta Janusza Stankowiaka odbiera Ewa Kendzierska-Błyskal Skarbnik Miasta Straogard Gdański

Na zakończenie prezydent podziękował Skarbnik Miasta Ewie Kendzierskiej – Błyskal. Podkreślił, że taki „minister finansów”, który trzyma miasto w finansowych ryzach, to skarb.

– Pani Skarbnik rządzi finansami twardą ręką. Czasami jest to irytujące.  ale daje pewność, że na straży publicznych pieniędzy stoi osoba własciwa, świadoma i odpowiedzialna – podsumował prezydent Janusz Stankowiak.