Wsparcie dla przedsiębiorców

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna działa na rzecz rozwoju regionalnego poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości i napływu nowych inwestycji.  Dzięki temu projektowi, przedsiębiorstwo może uzyskać zwolnienie podatkowe dla prowadzonej inwestycji na 12 lub 15 lat. Jednym z celów projektu jest tworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w istniejących oraz nowych działalnościach gospodarczych.

Zwolnienie z podatku to nie jedyne korzyści, jakie płyną ze skorzystania z projektu. Każdy, kto się na to zdecyduje może liczyć na rozwój działalności w obecnej lokalizacji, wsparcie w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej czy dodatkową promocję. Przedsiębiorca, który chce inwestować na wybranym terenie zgłasza się do spółki zarządzającej daną strefą. Składa odpowiedni wniosek, a jego inwestycja jest weryfikowana na podstawie kryteriów jakościowych i ilościowych. Firma, która je spełnia otrzymuje narzędzia ułatwiające rozwój biznesu. Każdy nowy inwestor oraz lokalny przedsiębiorca może według nowych zasad  ubiegać się o zwolnienie z podatku dochodowego na nowy projekt. 

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje zalicza się te związane z nabyciem gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego, zakup środków trwałych bądź modernizacja już istniejących. Do kosztów kwalifikujących się do programu zalicza się również licencje, prawa patentowe oraz nieopatentowaną wiedzę techniczną. Program obejmuje również  koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli.  Inwestycja skierowana jest na projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju. Są to sektory środków transportu, żywności wysokiej jakości, profesjonalnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, lotniczo-kosmiczny, produktów higienicznych, leków i wyrobów medycznych, maszynowy, ekobudownictwa, odzysku materiałowego surowców i nowoczesnych tworzyw,  usług specjalistycznych oraz specjalistycznych usług teleinformatycznych.

Program ma na celu także wsparcie w zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych pracowników. Oferuje szkolenia, dofinansowanie do kosztów kształcenia czy współpracę ze szkołami branżowymi lub uczelniami wyższymi polegającą na organizowaniu praktyk lub staży. Wspiera w zakresie opieki nad pracownikiem, w szczególności zapewnia dodatkowe programy opieki zdrowotnej, dodatkowe świadczenia pracownicze z zakresu różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej oraz ubezpieczeń. 

Osoba ubiegająca się o  udział w programie powinna spełniać powyższe warunki. 

Jeśli przedsiębiorca po uzyskaniu decyzji o wsparciu i we wskazanym przez niego okresie 5 lat poniesie nakłady inwestycyjne przewyższające kwotę 4,8 mln zł w okresie obowiązywania decyzji o wsparciu (12 lat od momentu wydania) do momentu wyczerpania przysługującej mu puli pomocy publicznej jest zwolniony z płacenia podatku dochodowego od produkcji opisanej kodami PKWiU 2015 w Decyzji. 

 

Joanna Jaśkowiak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6028
joanna.jaskowiak@um.starogard.pl