Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019 w MOPS

Do 15 września mieszkańcy Starogardu mogą składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019. Słuchacze kolegium nauczycielskiego, kolegium języków obcych lub kolegium pracowników służb społecznych mogą to zrobić do 15 października. Otrzymana pomoc materialna ma zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, wynikające z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierać edukację uczniów zdolnych.

Uczeń rozpoczynający lub kontynuujący naukę może otrzymać pomoc finansową na wydatki szkolne, jeśli:
– mieszka w Starogardzie Gdańskim;
– znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej;
– dochód w rodzinie nie jest większy niż 514 zł (stan na 1 sierpnia 2018 r., od 1 października 2018 r. – 528 zł) netto na osobę.

Wniosek złożyć może:
– rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego ucznia;
– pełnoletni uczeń (do ukończenia 24 roku życia);
– słuchacz kolegium nauczycielskiego, kolegium języków obcych lub kolegium pracowników służb społecznych (do ukończenia 24. roku życia);
– dyrektor szkoły.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o stypendium można pobrać:
na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakładce „pomoc materialna dla uczniów”;
w punkcie obsługi w Ośrodku – wejście A, al. Jana Pawła II 6.

Wniosek musi być wypełniony, kompletny – z wymaganymi załącznikami, podpisany.

Wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca złożenia wniosku

Przykład I
Pani E. złożyła wniosek w miesiącu sierpniu. W rodzinie Pani A. nie nastąpiła zmiana sytuacji dochodowej, dlatego musi złożyć dokumenty potwierdzające dochody wszystkich członków rodziny za miesiąc lipiec.

Przykład II
Pan Z. złożył wniosek w miesiącu wrześniu, jego żona pracowała do 31 sierpnia. Pan Z. musi złożyć dokumenty potwierdzające dochody wszystkich członków rodziny za miesiąc wrzesień oraz świadectwo pracy żony.

Do wniosku należy dołączyć:
– w przypadku zatrudnienia: zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
– w przypadku utraty dochodu: dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;
– w przypadku otrzymywania alimentów: odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;
– w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:
– odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;
– w przypadku niealimentacji: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
– w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;
– w przypadku pobierania renty/emerytury: decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;
– w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego: zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych.

Miejsce złożenia dokumentów:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim al. Jana Pawła II 6
sierpień – wrzesień 2018 r. poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 18.00
październik 2018 r. poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 15.30

Forma złożenia wniosku:
osobiście – poprzez złożenie wniosku w Ośrodku;
przez Internet, przy pomocy elektronicznej platformy usług administracji publicznej (www.epuap.gov.pl).

Opłaty:
Wydana decyzja nie podlega opłatom.

Załączniki: