Pomoc dla niepełnosprawnych uczniów

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych należy złożyć w formie pisemnej prośby do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023, najpóźniej do 15 września 2022 r.

Kto może otrzymać dofinansowanie

Dofinansowanie do zakupu podręczników mogą otrzymać uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Maksymalna wartość pomocy

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych, w którym będzie informacja, że rozliczenie wydatków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych następuje tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2022 r.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl