Obwodnica Starogardu – konsultujemy warianty

Starogardzka obwodnica powstanie najpóźniej do 2023 roku. Inwestycja znalazła się w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023. Jest w nim m.in. 57 obwodnic w całej Polsce.

Cztery warianty przeniesienia ruchu poza miasto

Inwestycje wymienione w Programie finansowane będą ze środków unijnych, z budżetu państwa oraz Krajowego Funduszu Drogowego. Starogardzka obwodnica, jak wszystkie drogi krajowe, budowana będzie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i to ta instytucja rządowa, a nie władze samorządowe zadecydują o jej lokalizacji. Mieszkańcy miasta i gminy Starogard będą jednak mogli wyrazić opinię w tej sprawie i mieć wpływ na ostateczny przebieg obwodnicy.

Obwodnica południowa czy północna?

W środę, 16.09, w siedzibie gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyła się kolejna robocza narada z udziałem projektantów, pracowników GDDKiA, przedstawicieli starogardzkich samorządów oraz członków Starogardzkiego Klubu Biznesu. Na spotkaniu omówiono bieżący stan prac nad tzw. studium korytarzowym obwodnicy Starogardu. Projektanci oprócz istniejącego już przebiegu obwodnicy, ustalonego zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego przedstawili trzy inne warianty jej przebiegu. Wśród nich jest tak zwany wariant północny, według którego nowa droga prowadziłaby na północ od miasta.

Warianty południowe to:
wariant I – najkrótszy, zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego, rozpoczynałby się przed wjazdem do miasta od strony Zblewa. Ulicę Lubichowską (na skrzyżowaniu z którą powstałby węzeł drogowy) przecinałaby pomiędzy ulicami Południową i Słoneczną. Dalej obwodnica przebiegałaby równolegle do ulicy Południowej, aby przeciąć drogę wojewódzką do Pelplina już poza granicami miasta – nowy węzeł drogowy powstałby około 700 m za ulicą Jabłowską. Następnie droga skręcałaby na północ i przed Stadem Ogierów łączyłaby się z obecną drogą krajową nr 22.

wariant III – najdłuższy, piętnastostokilometrowy, przewiduje przebieg drogi poza granicami miasta przez stosunkowo mało zagospodarowane obszary gminy wiejskiej. W tym wariancie obwodnica rozpoczynałaby się tuż za Sucuminem, skręcając dość ostro w prawo i omijając od południa Koteże. Węzeł na skrzyżowaniu z drogą do Lubichowa powstałby około 2 km od Osiedla Przylesie. Skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 222 zlokalizowane byłoby przed wjazdem do Jabłowa. Dalej obwodnica kierowałaby się na północ, aby za Stadem Ogierów połączyć się z obecną drogą krajową nr 22.

wariant II to wariant pośredni pomiędzy wariantami I i III. Według tego wariantu obwodnica rozpoczynałaby się za Rokocinem, ulicę Lubichowską w Starogardzie przecinałaby na północ od Osiedla Przylesie, a drogę wojewódzką do Pelplina już poza granicami miasta – nowy węzeł drogowy powstałby około 800 m za ulicą Jabłowską. Następnie droga skręcałaby na północ, aby za Stadem Ogierów połączyć się z obecną drogą krajową nr 22.

Wariant IV przewiduje obejście Starogardu Gdańskiego od strony północnej. Obwodnica rozpoczynałaby się w połowie drogi między Sucuminem a Rokocinem, prowadząc na północ i omijając w znacznej odległości Nową Wieś. Następnie droga, przecinając linię kolejową Tczew – Chojnice i dolinę Wierzycy skręcałaby na wschód, omijając od północy Osiedle Łapiszewo. Węzeł na skrzyżowaniu z ul. Skarszewską zostałby zlokalizowany w rejonie cmentarza komunalnego. Kolejny węzeł – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 222 prowadzącą do Gdańska zlokalizowany byłby w połowie odcinka między granicą miasta a wsią Kokoszkowy. Dalej obwodnica ponownie przecięłaby (w rejonie przejazdu kolejowego na końcu ulicy Kochanki) linię kolejową Tczew – Chojnice i omijając od północy jezioro Kochanki połączyłaby się z drogą krajową nr 22.

Pod uwagę brany jest także wariant zerowy, opisujący funkcjonowanie sieci komunikacyjnej w mieście w przyszłości bez budowy obwodnicy.

Warianty, przedstawione przez Projektanta na spotkaniu w dniu 16.09.2015 r. – jak poinformował Łukasz Michalski z Wydziału Dokumentacji GDDDKiA Oddział w Gdańsku – zostaną przedłożone do zaopiniowania wszystkim zainteresowanym stronom, czyli inwestorom oraz zarządcom dróg.

Dla wszystkich wariantów przeprowadzane są obecnie szczegółowe badania i analizy: techniczno – ekonomiczne, środowiskowe, natężenia ruchu, sprawdzany jest stan zagospodarowania nieruchomości leżących na trasie planowanej drogi oraz opracowywana jest prognoza ruchu dla każdego z wariantów obwodnicy.

Na tym etapie wykluczone będą rozwiązania nierealne technicznie oraz rozwiązania nie w pełni bezpieczne, wątpliwe ekonomicznie, przyrodniczo lub społecznie – poinformował dalej przedstawiciel GDDKiA – Termin zakończenia prac nad Studium Korytarzowym wg umowy zawartej z Urzędem Miasta to 19.11.2015 r. Kolejnym etapem prac projektowych, zleconym przez UM w Starogardzie, będzie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (tzw. STEŚ). Wówczas będą prowadzone bardziej szczegółowe analizy zaproponowanych wariantów. Zakończenie prac nad STEŚ, to wg umowy 5 miesięcy od otrzymania przez biuro projektowe rekomendacji Departamentu Środowiska GDDKiA w Warszawie, które wskaże warianty trasy Studium Korytarzowego do dalszych prac. W podsumowaniu STEŚ przedstawione będą co najmniej 3 warianty (w tym bezinwestycyjny) oraz wskazany będzie (przez Projektanta) wariant optymalny wraz z uzasadnieniem. Ostatecznego wyboru wariantu przebiegu obwodnicy dokona Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze GDDKiA w Warszawie.

Mieszkańcy mają głos

Zatem do wyboru ostatecznej wersji obwodnicy jeszcze daleko. Projektantów, zarządców dróg krajowych i władze samorządowe czeka wiele miesięcy pracy i konsultacji.

Transprojekt Gdański uruchomił specjalną stronę internetową poświęconą studium starogardzkiej obwodnicy pod adresem http://www.obwodnica-starogardgd.pl. ( strona dostępna w zakładce „studium obwodnicy”) Znajdują się tam aktualne informacje o stanie prac nad dokumentacją, a także mapa z proponowanymi wariantami przebiegu nowej drogi. Za pośrednictwem strony można także przesyłać swoje opinie, uwagi i sugestie.

W pierwszej połowie listopada odbędzie się cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych z mieszkańcami miasta i gminy Starogard Gdański. O terminach i miejscach tych spotkań będziemy informować oddzielnie na naszej stronie w zakładce „obwodnica” oraz na facebooku.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl