Obwodnica i jej wpływ na środowisko. Mieszkańcy zabrali głos

Umiejscowienie ekranów akustycznych, odległość obwodnicy od domostw, rodzaj planowanej wzdłuż drogi roślinności, układ dróg gminnych, liczba budynków przeznaczonych do wyburzenia – o to najczęściej pytali mieszkańcy podczas rozprawy administracyjnej poświęconej obwodnicy. Spotkanie odbyło się 5 kwietnia w kinie Sokół. Jest ważnym elementem procedury wydania przez Gminę Starogard Gdański decyzji środowiskowej.

We wtorkowe popołudnie w kinie Sokół mieszkańcy miasta i gminy spotkali się z inwestorem planowanej od wielu lat, jednej z najważniejszych inwestycji na Kociewiu – budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego. Obecni byli też projektanci i kierownictwo Wydziału Ochrony Środowiska. Gospodarzem otwartej rozprawy administracyjnej dla mieszkańców była wójt Gminy Starogard Gdański. Magdalena Forc-Cherek przywitała wszystkich uczestników, przedstawiła gości i wyjaśniła cel spotkania. Miasto reprezentował wiceprezydent Tadeusz Błędzki i naczelnik Wydziału Inwestycyjno -Technicznego Janusz Karczyński. Na sali obecny był też zastępca prezydenta miasta ds społecznych Maciej Kalinowski.

Od lewej: naczelnik WTI Janusz Karczyński, wiceprezydent Starogardu Gdańskiego Tadeusz Błędzki, wójt Gminy Starogard Gdański Magdalena Forc-Cherek

Wójt wyjaśniła, że celem spotkania jest zapoznanie mieszkańców z procedurą oraz dyskusja na temat ich ewentualnych zastrzeżeń co do przebiegu przyszłej drogi szybkiego ruchu i jej oddziaływania na środowisko. Podkreśliła, że rozprawa ma ułatwić zgłaszanie uwag i rozwiać wszelkie wątpliwości związane z planowaną inwestycją. Zaznaczyła też, że wydanie decyzji środowiskowej dla obwodnicy jest kluczowym dokumentem, który pozwoli uruchomić kolejne procedury zbliżające miasto i gminę do rozpoczęcia jej budowy.

Mecenas Jakub Fryzowski, który w imieniu Gminy Starogard Gd. prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

– Decyzja środowiskowa to dokument, który określa środowiskowe warunki, po spełnieniu których planowane przedsięwzięcie może zostać przeprowadzone. Jej zadaniem jest ukształtowanie planowanej inwestycji, tak aby jej realizacja w możliwie najmniejszym stopniu pogorszyła lub wpłynęła na stan otoczenia. W pewnym zakresie determinuje wiele istotnych cech zadania i wiąże organy wydające późniejsze decyzje inwestycyjne – wyjaśnił mecenas Jakub Fryzowski, który w imieniu Gminy prowadzi postępowanie.

– Decyzja środowiskowa to kolejny ważny krok w tym długim procesie inwestycyjnym i procedurze administracyjnej, ale krok zdecydowanie  zbliżający nas do końca tych formalności. Jej wydanie pozwoli – po sporządzeniu koncepcji programowo- przestrzennej – na ogłoszenie przez inwestora Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przetargu na realizację obwodnicy w formule zaprojektuj i wybuduj – dodał wiceprezydent Tadeusz Błędzki.

Radni Rady Gminy złożyli m.in. postulat o zabezpieczenie mieszkańców przed sytuacją utraty dojazdu do swojej działki lub pól uprawnych na etapie budowy

Decyzję środowiskową wydaje Wójt Gminy Starogard Gdański na podstawie oceny Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanych wymaganych ustawą opinii i uzgodnień oraz zapewnieniu udziału mieszkańców w rozprawie administracyjnej po to, aby rozwiać ich wszelkie wątpliwości. Dla jej wydania niezbędny jest konsensus z mieszkańcami terenów bezpośrednio przylegających do drogi, bądź leżących w nieznacznej odległości od niej, którzy mogą mieć jakiekolwiek wątpliwości w kwestii negatywnego oddziaływania obwodnicy na ich komfort życia.

W dyskusji głos zabrali przede wszystkim mieszkańcy obszarów Gminy Starogard Gdański, po których przebiegać będzie wybrany wariant V obwodnicy Starogardu Gdańskiego. Swoimi obawami i wątpliwościami podzielili się m.in. mieszkańcy Sumina, Sucumina, Koteż, Jabłowa, Dąbrówki, a także w imieniu swoich wyborców radni Rady Gminy.

Mieszkanka Sucumina wyraziła obawę względem bliskości planowanej drogi do jej działki

Najwięcej uwag zgłosili ci, których działki leżą w bezpośrednim sąsiedztwie z planowaną drogą. Dopytywali o długość i usytuowanie ekranów akustycznych, chroniących domostwa przed hałasem. Pytali o układ zadrzewienia i stopień ingerencji nowej roślinności w ich działki. Wyrazili swoje wątpliwości co do możliwości przejazdu drogami gminnymi z jednej części miejscowości do drugiej bez konieczności korzystania z węzła oraz o dojazdy do okolicznych lasów i pól uprawnych. Interesowały ich rozwiązania projektowe dla przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych oraz liczba i przeznaczenie budynków zaplanowanych do wyburzenia. Mieszkańcy zgłosili też swoją troskę o wpływ i oddziaływanie prac wykonawczych na stan dróg gminnych i swoich posiadłości. Radni Rady Gminy wręcz dopytywali, czy gminne drogi tymczasowo przekształcone w zapasowe drogi do transportu materiałów budowlanych zostaną po zakończeniu budowy przywrócone do stanu pierwotnego. Radni zgłosili też kilka postulatów m.in. o zabezpieczenie mieszkańców przed sytuacją utraty dojazdu do swojej działki lub pól uprawnych na etapie budowy.

Mieszkaniec okolic Starogardu poprosił o uszczegółowienie umiejscowienia ekranów akustycznych

Wszystkie uwagi wraz z odpowiedziami zostały zapisane w protokole i zostaną uwzględnione w uzasadnieniu decyzji.

Mieszkańcy mają też możliwość zapoznania się z Raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz pozostałą dokumentacją na stronie internetowej Gminy Starogard Gdański www.ugstarogard.pl oraz w siedzibie Urzędu przy ul. Sikorskiego 9 w pokoju nr 325.

W terminie do 22 kwietnia 2022 roku mieszkańcy mogą też składać uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w formie pisemnej na adres urzędu lub na adres poczty elektronicznej – email: biuro_podawcze@ugstarogard.pl bez konieczności opatrywania dokumentu podpisem elektroniczny.