Nowe wzory deklaracji śmieciowej – kogo obowiązują?

Od 1 grudnia 2017 roku w Starogardzie Gdańskim będą obowiązywać nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, potocznie nazywane deklaracją śmieciową. Do ich złożenia zobowiązani będą tylko ci mieszkańcy i przedsiębiorcy, których sytuacja, mająca wpływ na wielkość podatku śmieciowego, uległa zmianie.

Nowe wzory formularzy deklaracji śmieciowej uchwaliła Rada Miasta Starogard Gdański pod koniec października tego roku. Do ich złożenia zobowiązane są osoby, u których sytuacja, mająca wpływ na płacenie podatku śmieciowego, uległa zmianie. Co to oznacza?

To oznacza, że w  praktyce dotyczyć to będzie wyłącznie osób lub rodzin:
– które wyprowadziły się ze Starogardu lub wprowadziły do nowego mieszkania w mieście, czyli jeżeli powstał lub ustał obowiązek wnoszenia opłaty za śmieci,
– u których zmieniła się liczba mieszkańców lub rodzina postanowiła zmienić sposób zbierania/segregowania śmieci
– które składają dokument z informacją o zmianie danych identyfikacyjnych

Nowy wzór deklaracji wypełnić i złożyć będą musieli również przedsiębiorcy, którzy m.in. rozpoczynają działalność gospodarczą w mieście lub zmieniają miejsce prowadzenia tej działalności, a także jeśli postanowią zmienić sposób zbierania odpadów lub liczbę potrzebnych/ pojemność pojemników. 

Pozostałe osoby nie muszą składać nowej deklaracji i płacą podatek śmieciowy w oparciu o złożony wcześniej dokument.

Deklarację na nowym wzorze należy składać nie wcześniej niż od 1 grudnia 2017 roku. 

Do nowego wzoru wprowadzono kilka zmian, głównie o charakterze porządkującym i wyjaśniającym poszczególne części deklaracji, aby ułatwić jej wypełnianie. Zmianie uległa np. tabela przy obliczaniu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części mieszkalnej. Dotychczasowe dwie tabele zstąpiono jedną, w której uwzględniono wysokość zwolnienia z miesięcznej opłaty za śmieci dla rodzin wielodzietnych. Wprowadzono też drugi załącznik, który składa kolejny podmiot lub osoba zobowiązane złożyć deklarację razem z właścicielem nieruchomości.

Nie zmieniają się zasady składania deklaracji. Zmianie ulegają wzory, które będą odrębne dla nieruchomości lub ich części, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości lub ich części, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Należy pamiętać, że do deklaracji śmieciowej dla nieruchomości lub jej części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, należy dołączyć oświadczenie o rodzaju prowadzonej działalności oraz podstawie obliczenia liczby i pojemności pojemników na odpady komunalne.

Wzory deklaracji można znaleźć w załączniku : 

Wszelką pomoc, również przy wypełnianiu deklaracji można uzyskać w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska, który znajduje się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Zblewskiej 18 w Starogardzie Gdańskim.

Telefon do Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska:
58 561 37 78

Deklaracje można składać w Referacie, Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta przy ul. Gdańskiej 6 lub poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej „ePUAP”.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl