Nowe zasady głosowania – większa kontrola społeczna wykonywanych przez radnych mandatów

Na sesji w dniu 30 marca 2016 roku radni ze Starogardu po raz pierwszy podejmowali wszystkie uchwały poprzez głosowanie imienne. W tym celu na sali obrad został zamontowany specjalny system elektronicznego głosowania, który ułatwia liczenie i zapisywanie głosów.

Mimo, że organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego mają charakter kolegialny i podejmują rozstrzygnięcia zbiorowo w drodze głosowania, to jednak radni wchodzący w ich skład są wybierani indywidualnie. W wielu sytuacjach ich zachowanie i decyzje mogą zaważyć na ocenie, jaką wystawią mieszkańcy przy wyborach danej osoby na kolejną kadencję. Dlatego zgodnie z zasadą jawności działania organów władzy, wynikającej z ustawy o samorządzie gminnym, przedstawiciele Stowarzyszenia „Nasz Starogard” złożyli na początku kadencji wniosek o wprowadzenie podczas obrad głosowania imiennego. Nowy Statut, uwzględniający zmianę systemu głosowania, Rada Miasta przyjęła 30 stycznia 2016 roku. XXIV sesja odbyła się zgodnie z nowymi zasadami.

Do tej pory radni głosowali jawnie poprzez podniesienie ręki. W protokole odnotowywana była więc jedynie liczba głosów oddanych za, przeciw oraz wstrzymujących się, bez wskazywania, w jaki sposób oddał głos konkretny radny. Jedynym sposobem uzyskania takiej wiedzy był udział zainteresowanych osób w sesji i śledzenie jej przebiegu. Głosowanie imienne sprawi, że wszyscy mieszkańcy, bez wychodzenia z domów, będą mogli mieć większy wgląd w sposób realizacji mandatów przez „swoich” radnych.

Jedną z nowości, którą przyniósł Nowy Statut, była konieczność zadawania pytań i składania ich równocześnie na piśmie do Przewodniczącego Rady, co znacznie skróciło ten punkt obrad sesji.