Nowe miejsce dla seniorów

14 października otwarty zostanie Dzienny Dom Pobytu SENIOR+ w Starogardzie Gdańskim. Będzie to miejsce dziennego odpoczynku, rozwoju, ale przede wszystkim aktywności dla osób powyżej 60 roku życia. Na utworzenie i wyposażenie placówki Starogard otrzymał ponad 200 tys. zł dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Łączny koszt inwestycji to blisko 700 tys. zł.

Miasto w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” otrzymało z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotację w wysokości 218 697,88 zł na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Pobytu Senior+ w Starogardzie Gdańskim. Zgodnie z założeniami rządowego Programu Senior+ ma on służyć podtrzymaniu kontaktów i więzi seniorów z innymi mieszkańcami poprzez szeroko rozumianą ich aktywność. W Dziennym Domu Senior+ osoby po 60 roku życia otrzymają pomoc w czynnościach dnia codziennego. Będą mogły korzystać z usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych. Rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach edukacyjnych i kulturalno-oświatowych, jak: koncerty, warsztaty rękodzielnicze, nauka śpiewu, zajęcia teatralne, plastyczne, językowe czy komputerowe. W ofercie placówki znajdą się też zajęcia ruchowe typu gimnastyka, nordic walking oraz terapia zajęciowa – np. kulinarna, muzykoterapia, arteterapia oraz treningi umysłu. Dla uczestników zajęć będą organizowane wycieczki rekreacyjne,spotkania międzypokoleniowe oraz w ciekawych miejscach i z interesującymi ludźmi.

 

Dzienny Dom Pobytu Senior + znajduje się w budynku przy ul. Hallera 19 a ( w dawnym Agro Kociewie)

Placówka usytuowana jest w pomieszczeniach obiektu sportowego przy ul. Hallera 19a (dawne Agro-Kociewie). Miejsce wybrano nieprzypadkowo. Znajduje się blisko centrum miasta, do którego z łatwością można dojechać autobusami miejskimi. Dodatkowo w jej sąsiedztwie jest park, który po zakończeniu modernizacji, będzie idealnym miejscem rekreacji i wypoczynku.

– Otwarcie Dziennego Domu Seniora+ to jedno z ważniejszych działań prospołecznych, które od początku kadencji podejmuje na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Starogardzie – powiedział prezydent miasta Janusz Stankowiak. – DDS+ to miejsce bezpieczne i przyjazne seniorom. Osoby starsze znajdą tu nie tylko opiekę, ale przede wszystkim sposób na aktywne i ciekawe życie. Jako włodarzom miasta zależy nam na umacnianiu więzi międzypokoleniowych, przełamywaniu stereotypu człowieka starszego oraz rozbudzaniu w seniorach chęci do wszelkiej aktywności ruchowej i intelektualnej. Dlatego nie wahałem  się uczestniczyć w konkursie ogłoszonym przez ministra i skorzystać z pomocy na utworzenie takiej właśnie placówki w naszym mieście. Już dzisiaj zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy powyżej 60-go roku życia do skorzystania z tej formy pomocy.

Dzienny Dom Senior+ w Starogardzie Gdańskim zapewni miejsce dla 30 osób, które będą mogły w nim przebywać od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) przez 8 godzin dziennie. Bezpośredni nadzór nad DDS+ będzie sprawował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Nabór uczestników zajęć będzie miał formę otwartą. Do DDS+ przyjmowane będą nieaktywne zawodowo osoby w wieku 60+, w szczególności: samotne, ze zmniejszoną sprawnością psychofizyczną i niepełnosprawnością, po chorobie, przebywające w trudnych warunkach mieszkaniowych, dotknięte przemocą w rodzinie czy wykazujące ograniczenia lub bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Pobyt w DDS+ będzie odpłatny. Odpłatność zależna będzie od kosztów funkcjonowania Domu oraz od dochodu uczestnika zajęć w DDS+. Wg kryteriów dochodowych (od 1 października 2018 r. zmienia się kryterium dochodowe i będzie wynosiło dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł, dla osoby w rodzinie 528 zł) opłaty w 2018 r. będą wyglądały następująco:

Lp.

dochód uczestnika DDS+

w stosunku do kryterium dochodowego

odpłatność uczestnika

za miesięczny pobyt w DDS+

% kryterium dochodowego osoby samotnej osoby w rodzinie osoby samotnej osoby w rodzinie

%

%

 

1

2

3

4

5

6

1. do 150%

do 1.052

do 792

nieodpłatnie

nieodpłatnie

2. powyżej 150% do 300%

1.053 – 2.103

793 – 1.584

2

17,76

3

3. powyżej 300% do 500%

2.104 – 3.505

1.585 – 2.625

5

44,00

6

4. powyżej 500%

powyżej 3.506

powyżej 2.626

10

88,00

11

Samotny senior, który ma miesięcznie dochodu do 1.052 zł nie będzie ponosił opłat za pobyt w DDS+; senior, który osiąga 2.000 zł dochodu ponosić będzie miesięcznie opłatę w kwocie 17,76 zł (wg drugiego wiersza w tabeli). Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia, które zależne będą od cen usług cateringowych i indywidualnego wsparcia uczestnika zajęć w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w dożywianiu”.

fot. Magdalena Dalecka

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl