Nowa kierownik SPZOZ Przychodni Lekarskiej

Po pozytywnej rekomendacji komisji konkursowej 26 listopada Prezydent Miasta powołał na kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej w Starogardzie Gdańskim Patrycję Dziewiątkowską-Dudek.

Nowa kierownik przychodni posiada wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej na kierunku ekonomia w zakresie rachunkowości i finansów; licencjat na kierunku zarządzanie i marketing w zakresie zarządzanie firmą uzyskany w Instytucie Zarządzania i Marketingu na Politechnice Koszalińskiej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Patrycja Dziewiątkowska-Dudek od 1 kwietnia 1999 r. pracuje w Urzędzie Miasta Starogard Gdański w Wydziale Spraw Społecznych z zakresem zadań własnych Gminy dot. nadzoru, koordynacji i współpracy w ochronie zdrowia, a od 2012 r. rozszerzonych o zadania wynikające
z funkcji Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

W ramach dotychczasowych obowiązków zawodowych nowa kierownik Przychodni Lekarskiej przy ul. Hallera m. in. koordynowała i nadzorowała działalność statutową samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Sprawowała nadzór nad zgodnością działań SP ZOZ Gminy z przepisami prawa, w tym ich uregulowaniami wewnętrznymi, pod względem celowości, gospodarności i rzetelności. Brała udział w kontrolach obejmujących realizację zadań SP ZOZ Gminy. Inicjowała i działała na rzecz tworzenia, wzmacniania lokalnych działań i współpracy w zakresie prowadzonych przez siebie spraw (Dni Serca, Dni FAS/FASD, kampanie: Zachowaj Trzeźwy Umysł, Kieruj bez %, Przemoc boli, Narkotyki? To mnie nie kręci, Profilaktyka a Ty, Kociewiacy dla Hospicjum, organizacja turnusów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, organizacja obozów i konferencji naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego). Była współautorką pierwszych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i każdego roku nadal merytorycznie i kompetentnie uczestniczy w ich tworzeniu. Przygotowywała coroczne konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz placówek lecznictwa odwykowego.

Patrycja Dziewiątkowska-Dudek jest przewodniczącą Rady Społecznej SP ZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim; przewodniczacą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; członkiem Pomorskiego Forum Rozwiązywania Problemów Uzależnień; członkiem grupy roboczej utworzonej przez Prezydenta Miasta działającej na rzecz powstania hospicjum w naszym mieście; współautorką projektu Gminy „WySTArczy chcieć – RAZEM przeciwko krzywdzeniu dziecka”. Brała udział w projekcie URBACT II pn. „ACTIVE A.G.E.” – Zarządzanie zmianami w miastach związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Była też koordynatorem Lokalnej Grupy Wsparcia w ramach tego projektu. Angażowała się w tworzenie w Urzędzie Systemu Zarządzania Jakością.

– Objęcie stanowiska Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej w Starogardzie Gdańskim jest dla mnie wielkim wyzwaniem. Wśród szerokiego spektrum wykonywanych obowiązków zawodowych w Urzędzie Miasta Starogard Gdański znajdował się m.in. nadzór, koordynacja i współpraca w ochronie zdrowia, co mam nadzieję, ułatwi mi wykonywanie obowiązków na nowym stanowisku. Dołożę wszelkich starań, aby Przychodnia Lekarska funkcjonowała na tym samym poziomie na jakim funkcjonowała do tej pory – mówi Patrycja Dziewiątkowska-Dudek, która swoje nowe obowiązki będzie pełnić od 10 grudnia 2018 r.

Fot. Małgorzata Rogala