Prezydent podpisał nowelę ustawy o rehabilitacji zawodowej

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, która uszczelnia system wsparcia zatrudnienia tych osób.

Jak poinformowała PAP Kancelaria Prezydenta, chodzi o ustawę z 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Prezydent podpisał ją w ubiegły piątek.

Ustawa dotyczy m.in. poszerzenia kompetencji kontrolnych prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), a także rozszerzenia katalogu podmiotów zwolnionych z obowiązkowych wpłat na PFRON.

Wzmocnione zostały uprawnienia kontrolne prezesa PFRON. Nowelizacja przewiduje też kary za nieprzestrzeganie przepisów, m.in. grzywnę do 5 tys. zł za udaremnienie przeprowadzenia kontroli, podawanie fałszywych danych lub
nieprawdziwych wyjaśnień.

Na konto lub pocztą

Istotną zmianą jest wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługiwało będzie pracodawcy tylko w wypadku przekazania wynagrodzenia pracownika
niepełnosprawnego na jego konto bankowe lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika za pośrednictwem poczty lub innych firm zajmujących się doręczeniami.

Ustawa ponadto wprowadza przepis, który o cztery miesiące skraca obowiązywanie przepisu, zgodnie z którym podstawą wyliczania wysokości dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego jest najniższe
wynagrodzenie z grudnia 2009 r., co spowoduje urealnienie wysokości otrzymywanych środków przez pracodawców w stosunku do faktycznie ponoszonych kosztów.

Więcej na: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/116275