Nowelizacja ustawy o rehabilitacji

W Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2012, poz. 986) opublikowana została nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.

Celem zmiany jest uszczelnienie systemu wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych ze środków publicznych, a także urealnienie wysokości
wsparcia udzielanego pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Wzmocnione zostały uprawnienia kontrolne Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nowelizacja zmienia podstawę wyliczania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych od 1 września 2012 roku będzie to ponownie minimalne wynagrodzenie obowiązujące w grudniu roku poprzedniego. Nowe przepisy uzależniają dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego od przekazania na jego konto wynagrodzenia albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazane na adres  zamieszkania pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych.

Ustawa doprecyzowuje też zasady funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej i zakładów pracy chronionej.

WIS

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl