2013 Rokiem Osób Niepełnosprawnych

Rok 2013 będzie w Polsce Rokiem Osób Niepełnosprawnych. Sejm apeluje o tworzenie warunków równego dostępu osób z niepełnosprawnością do dóbr
publicznych i głównych nurtów życia w naszym kraju.

W 1997 r. Sejm, przyjmując Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych, uznał, że osoby, którym sprawność fizyczna, psychiczna lub intelektualna trwale lub
okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia normalne funkcjonowanie w kwestii życia codziennego, nauki, pracy oraz pełnienia ról społecznych, mają
prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą być dyskryminowane.