Nawet 5000 złotych za spalanie trawy i gałęzi na działkach

Każdego roku o tej porze porządkujemy teren w przydomowych ogródkach oraz na działkach ogrodniczych i rekreacyjnych. Pamiętajmy jednak, że jest zakaz spalania odpadów zielonych. Obowiązujący w Starogardzie Gdańskim system gospodarowania opadami komunalnymi zapewnia odbiór odpadów biodegradowalnych, w tym również odpadów z ogrodów. W związku z tym spalanie trawy, gałęzi i liści w przydomowych ogródkach, a także innych odpadów powstałych po wiosennych porządkach jest zupełnie niezasadne i zabronione. Za tego typu działania grozi m.in. kara grzywny w wysokości do 5000 złotych.

Kary za wypalanie traw ustanawia wiele aktów prawnych. Zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zakazuje się przetwarzania odpadów (w tym w sposób termiczny) poza instalacjami i urządzeniami. Z kolei art. 31 ust. 7 tej ustawy przewiduje, że dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, ale jedynie wówczas, gdy NIE SĄ objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański określa, że wszystkie odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, podlegają obowiązkowi selektywnego zbierania. Zatem spalanie odpadów zielonych w ogniskach jest NIEDOPUSZCZALNE.

W myśl art. 191 ww. ustawy ten, kto wbrew zakazowi określonemu w art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu (do 30 dni) lub grzywny (do 5000 tys. złotych).

Wypalanie traw jest zabronione także na podstawie kodeksu wykroczeń, który przewiduje za to karę aresztu, nagany lub grzywny w wysokości do 5000 zł.

Z kodeksu karnego wynika, że wypalanie traw, które skończy się pożarem okolicznych zabudowań i zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa wskazanych zdarzeń jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.