Miejski Zakład Komunikacji – nowe porządki w mieście

Od 1 kwietnia Miejski Zakład Komunikacji sprząta miasto i zajmuje się utrzymaniem dróg oraz terenów zielonych. Zakład przejął część dotychczasowych zadań Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „Starkom”. Dla mieszkańców uruchomił specjalny numer alarmowy.


Od 1 kwietnia starogardzianie będą spotykać na ulicach już nie pracowników „Starkomu”, ale Miejskiego Zakładu Komunikacji. Zmieniły się obowiązki Zakładu.  Dotychczas podstawowym zadaniem MZK było zapewnienie mieszkańcom Starogardu sprawnego poruszania się po mieście miejskimi autobusami, dbanie o porządek na przystankach i wiatach autobusowych oraz obsługa miejskich stref płatnego parkowania. Na sesji w dniu 30 stycznia Rada Miasta uchwaliła nowy statut Miejskiego Zakładu Komunikacji, zgodnie z którym do dotychczasowych zadań doszły nowe – zadania własne Gminy.

Utrzymanie dróg i czystości w mieście – nowe zadania MZK

MZK przejął wydzieloną część obowiązków Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „Starkom”. W związku z tym od 1 kwietnia br. Zakład zajmuje się utrzymaniem, modernizacją i remontami ulic oraz chodników, utrzymaniem zimowym ulic oraz opróżnianiem koszy ulicznych. Do jego obowiązków należy też likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta oraz utrzymanie czystości i porządku na niezagospodarowanych terenach miejskich.

MZK nowym zarządcą zieleni

Nowym zadaniem pracowników Zakładu będzie też sprzątanie ulic, utrzymywanie zieleni w mieście, w tym parku miejskiego oraz dbanie o place zabaw i tereny rekreacyjne. Wśród nowych obowiązków MZK znajdzie się też utrzymanie cmentarzy, pomników i miejsc pamięci narodowej, wystrój świąteczny miasta, wieszanie flag z okazji świąt i uroczystości, rozwieszanie reklam na tablicach, w gablotach i słupach ogłoszeniowych. Zakład będzie czuwał nad porządkiem w miejskich szaletach oraz kanalizacją deszczową, zbiornikami wodnymi i urządzeniami melioracyjnymi.

Ciągłość zleceń i gwarancja pracy

– Szukamy bardziej efektywnych i racjonalnych sposobów wydawania pieniędzy, które przyniosą realne oszczędności w budżecie miasta – powiedział wiceprezydent Przemysław Biesek-Talewski. – Dzięki tym zmianom jeden zakład ogarnie całą gospodarkę komunalną. Pozwoli to na większą elastyczność i swobodniejsze dostosowywanie się do potrzeb miasta i jego mieszkańców. Daje także gwarancję ciągłości zleceń ze strony gminy, a co za tym idzie – pewność pracy zatrudnionym w tym dziale osobom. Zmiana nie tylko usprawni realizację zadań własnych gminy, ale także obniży koszty – docelowo w rozliczeniach między gminą a MZK nie będzie naliczany podatek VAT, jak było do tej pory z innymi wykonawcami.

Alarm czynny 24 godziny 7 dni w tygodniu

Zakład uruchomił specjalny numer telefonu, pod który mieszkańcy Starogardu mogą zgłaszać uwagi i sygnały dotyczące czystości i porządku na terenach publicznych. Pod numer 58 56230 01 można dzwonić przez całą dobę siedem dni w tygodniu.