Miasto kontynuuje proces utwardzania dróg gruntowych

Prezydent Miasta zatwierdził ranking utwardzania dróg gruntowych płytami YOMB na rok 2023. Mieszkańcy mają dwa tygodnie na wniesienie ewentualnych uwag do wykazu.

Od 2016 roku co roku Prezydent Miasta ogłasza uaktualnioną listę ulic w Starogardzie Gdańskim przeznaczonych do tymczasowego utwardzenia płytami YOMB. W 2023 roku Miasto przeznacza na to zadanie 1 mln zł.

Pełna lista rankingowa – Ranking YOMB 2023 

Do 1 marca br. mieszkańcy mogą wnosić zastrzeżenia i uwagi, dotyczące przyznanej ich ulicom punktacji oraz miejsca na liście rankingowej. Dotyczy to również tych mieszkańców, którzy w ogóle nie akceptują rozwiązania polegającego na tymczasowym utwardzeniu nawierzchni ulic płytami YOMB. W takich przypadkach w ciągu 14 dni od publikacji listy mieszkańcy powinni wnieść pisemny protest w tej sprawie. Protest powinno podpisać minimum 50% mieszkańców danej ulicy lub ich przedstawicieli prawnych.

Prezydent rozpatrzy wniesione zastrzeżenia, uwagi i protesty. W przypadku ich uwzględnienia dokona korekty listy ulic przewidzianych do utwardzenia. Takie ulice nie będą uwzględniane na listach przez kolejne 3 lata.

Ulice, utwardzone płytami YOMB, przez okres 6 lat Miasto nie będzie uwzględniać w planach inwestycyjnych, dotyczących zmiany nawierzchni.

Na podstawie uchwały Rady Miasta z dnia 21 grudnia 2022 r. prezydent ma prawo podjąć decyzję o wzmocnieniu płytami YOMB dogi publicznej lub drogi wewnętrznej z pominięciem wskazań rankingu.

Zdarzyć się tak może w sytuacjach:

– gdy na danej drodze przewiduje się budowę infrastruktury podziemnej co skutkować będzie trudnościami w jej bieżącym utrzymaniu i uciążliwościami dla mieszkańców po zrealizowaniu infrastruktury,
– konieczności powiązania komunikacyjnego z projektem realizowanym przy wsparciu funduszy zewnętrznych,
– partycypacji w kosztach wzmocnienia płytami YOMB lokalnej społeczności, etc.

Nakłady na  wzmocnienie dróg z pominięciem rankingu nie powinny przekraczać 25% wartości corocznej minimalnej kwoty przeznaczonej na wzmocnienie dróg gruntowych.