Konsultacje społeczne. Zgłoś swoje uwagi

Od 30 czerwca do 17 lipca 2020 r. można zgłaszać uwagi do dwóch uchwał dotyczących sportu. Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności kluby sportowe.

Konsultacjom społecznym poddane są dwa projekty uchwał.

Pierwszy projekt dotyczy kwestii określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w klubach sportowych w Starogardzie Gdańskim.

  Uchwała w załączniku do pobrania

Drugi to uchwała w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych.

Uchwała w załączniku do pobrania

Wszelkie uwagi i sugestie w odniesieniu do zapisów zawartych w obu dokumentach należy wpisać do załączonych formularzy i przesłać w terminie od 30 czerwca do 17 lipca 2020 r.:

• elektronicznie na adres: wis@um.starogard.pl,
• listownie na adres: Urząd Miasta, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, z dopiskiem „uchwała sport” lub „uchwała stypendia sportowe”,
• osobiście, dostarczając wypełnione formularze do Urzędu Miasta, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, z dopiskiem „uchwała sport” lub „uchwała stypendia sportowe”,
• faxem na numer: 58 530 61 11.

formularz_konsultacji_sport

formularz_konsultacji_stypendia_sportowe

Projekty uchwał dostępne są również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański oraz na stronie BIP.

O terminie decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Starogard Gdański. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Konsultacje mają pomóc w zebraniu uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności klubów sportowych, działających lub mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Projekty uchwał są wersją roboczą, w toku konsultacji mogą ulegać zmianom.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl