Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych. Ich przedmiotem jest projekt uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021. Uwagi można zgłaszać od 21 września do 5 października 2020 r. Otwarte spotkanie dla przedstawicieli NGO odbędzie się 30 września o godz. 16.00 w siedzibie COP przy ul. Mickiewicza.

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021, który zamieszczony jest w załączniku do pobrania. Projekt uchwały jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie ulegał zmianom.

Uwagi i sugestie w odniesieniu do zapisów dokumentu należy wpisać do załączonego formularza i przesłać go w terminie od 21 września do 5 października 2020 r.:

• elektronicznie na adres: sylwia.ossowska@um.starogard.pl,

• listownie na adres: Urząd Miasta, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, z dopiskiem „Program współpracy z NGO 2021”,

• osobiście, dostarczając wypełniony formularz do Urzędu Miasta (parter, pok. nr 01), z dopiskiem „Program współpracy z NGO 2021”.

Zorganizowane zostanie także otwarte spotkanie dla przedstawicieli starogardzkich NGO, podczas którego przedstawione zostaną zapisy programu. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość wniesienia uwag w trybie przewidzianym dla konsultacji społecznych, tj. w formie pisemnej, na formularzach konsultacyjnych. Termin spotkania: 30 września, godz. 16.00 siedziba COP, ul. Mickiewicza.

Informacja o wynikach konsultacji zamieszczona zostanie na stronie internetowej bip.starogard.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”.

Informacji w sprawie projektu uchwały udziela Sylwia Ossowska, ul. Mickiewicza 1, siedziba COP, tel. 881  200 480, e-mail sylwia.ossowska@um.starogard.pl

Projekt uchwały przedkładany jest do konsultacji w celu zebrania uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Konsultacje ogłoszone są na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.) oraz na podstawie Uchwały Nr LXII/539/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Prezydent Miasta Starogard Gdański poddaje konsultacjom społecznym projekt uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.

Załączniki do pobrania