Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na konsultacje społeczne. Od 28 października do 12 listopada 2019 r. można zgłaszać uwagi do Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w w/w ustawie na 2020 rok. Otwarte spotkanie dla przedstawicieli NGO odbędzie się 6 listopada 2019 r. o godz. 16.30 w sali 102 Urzędu Miasta.

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu, który zamieszczony jest w załączniku do pobrania. Ewentualne uwagi i sugestie w odniesieniu do zapisów dokumentu należy wpisać do załączonego formularza i przesłać go w terminie od 28 października do 12 listopada 2019 r.:
• elektronicznie na adres: sylwia.ossowska@um.starogard.pl,
• listownie na adres: Urząd Miasta, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, z dopiskiem „Program współpracy z NGO 2020”,
• osobiście, dostarczając wypełniony formularz do Urzędu Miasta, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, z dopiskiem „Program współpracy z NGO 2018”.

Projekt programu dostępny jest również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański oraz w Wydziale Spraw Społecznych.
O terminie decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Starogard Gdański. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Zapraszamy także na otwarte spotkanie dla przedstawicieli starogardzkich NGO, podczas którego przedstawione zostaną zapisy programu. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość wniesienia uwag w trybie przewidzianym dla konsultacji społecznych, tj. w formie pisemnej, na formularzach konsultacyjnych. Termin spotkania: 6 listopada, godz. 16.30 sala 102 urzędu miasta.

Konsultacje mają pomóc w zebraniu uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie ulegał zmianom.

Załączniki:

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl