Konsultacje społeczne regulaminu Budżetu Obywatelskiego na rok 2022

W dniach od 1 do 9 lutego trwają konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rok 2022.

Cel konsultacji: ustalenie zapisów uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rok 2022. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 1 lutego – 9 lutego 2021  r.
Komórka merytoryczna: Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży.
Formy konsultacji: zbieranie uwag, wniosków i propozycji na piśmie, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Formularz zbierania uwag stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Informacje o przeprowadzanych konsultacjach: Informacje dotyczące przedmiotu konsultacji można uzyskać w okresie trwania konsultacji
na stronie internetowej: starogard.pl, oraz od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 w siedzibie COP, ul. Mickiewicza 1 – informacji udziela Sylwia Ossowska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży, lub telefonicznie: 881 200 480.
Uwagi, wnioski i propozycje do przedmiotu konsultacji należy przesyłać za pośrednictwem uzupełnionego formularza w nieprzekraczalnym terminie do 9 lutego br., pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, z dopiskiem: konsultacje uchwały BO 2022 (decyduje data stempla pocztowego). Pocztą elektroniczną na adres: sylwia.ossowska@um.starogard.pl (skan uzupełnionego i podpisanego formularza) w tytule maila wpisując „konsultacje uchwały BO 2022”.

Załączniki:

1. Projekt uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rok 2022

2. Formularz konsultacji

 

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl