Kolejne drogi gruntowe będą utwardzone

Od 2016 r., co roku Prezydent Miasta ogłasza na miejskiej stronie internetowej uaktualnioną listę ulic w Starogardzie Gdańskim przeznaczonych do tymczasowego utwardzenia płytami YOMB. Od 2019 r. Miasto przeznacza na to zadanie 2 mln zł rocznie. Prezydent zatwierdził już ranking utwardzania dróg gruntowych płytami YOMB na rok 2022.

Na rok 2022 zaplanowane są następujące ulice:
1. Rolna dł. ok. 900 m – kontynuacja z roku 2021 – koszt ok. 800 tys. zł
2. Bohaterów Getta dł. ok. 300 m – koszt ponad 330 tys. zł
3. Rodzinna dł. ok. 150 m – koszt ponad 80 tys. zł
4. Jagodowa, sięgacz – koszt. ok. 60 tys. zł
5. Krucza dł. ok. 180 m – koszt ponad 107 tys. zł
6. Braterska dł. ok. 150 m – koszt ok. 89 tys. zł
7. Cicha dł. ok. 280 m – koszt ponad 165 tys. zł
8. Korytybska I etap dł ok. 500 m – koszt 290 tys. zł

Pełna lista rankingowa – Ranking YOMB 2022

Do 17 marca br. mieszkańcy mogą wnosić zastrzeżenia i uwagi, dotyczące przyznanej ich ulicom punktacji oraz miejsca na liście rankingowej. Dotyczy to również tych mieszkańców, którzy w ogóle nie akceptują rozwiązania polegającego na tymczasowym utwardzeniu nawierzchni ulic płytami YOMB. W takich przypadkach do 31 marca mieszkańcy powinni wnieść pisemny protest w tej sprawie, podpisany przez minimum 50% mieszkańców danej ulicy lub ich przedstawicieli prawnych.

Prezydent rozpatrzy wniesione zastrzeżenia, uwagi i protesty. W przypadku ich uwzględnienia dokona korekty listy ulic przewidzianych do utwardzenia. Przy czym ulice, w stosunku do których wniesiono skuteczny protest przeciwko ich tymczasowemu utwardzeniu, nie będą uwzględniane na listach przez kolejne 3 lata.

Ulice, które zostaną utwardzone płytami YOMB, przez okres 6 lat nie będą uwzględniane w planach inwestycyjnych, dotyczących zmiany nawierzchni.

Na podstawie uchwały Rady Miasta z dnia 27 lutego 2019 r. prezydent ma prawo podjąć decyzję o wzmocnieniu płytami YOMB dogi publicznej lub drogi wewnętrznej z pominięciem wskazań rankingu.

Zdarzyć się tak może w sytuacjach:
– gdy na danej drodze przewiduje się budowę infrastruktury podziemnej co skutkować będzie trudnościami w jej bieżącym utrzymaniu i uciążliwościami dla mieszkańców po zrealizowaniu infrastruktury,
– konieczności powiązania komunikacyjnego z projektem realizowanym przy wsparciu funduszy zewnętrznych,
– partycypacji w kosztach wzmocnienia płytami YOMB lokalnej społeczności, etc.

Łączne nakłady na realizację wzmocnień dróg z pominięciem rankingu nie powinny przekraczać 25% wartości corocznej minimalnej kwoty przeznaczonej na wzmocnienie dróg gruntowych.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl